Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.2.3 Klusiilien astevaihtelu

Tällä sivulla:
Yleistä | Kvantitatiivinen astevaihtelu | Kvalitatiivinen astevaihtelu | Astevaihtelun poikkeukset | Vahva aste poikkeuksellisesti umpitavun alussa | Heikko aste poikkeuksellisesti avotavun alussa | Astevaihteluttomat tapausryhmät | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Astevaihtelu on suomen kielen äänne- ja muotorakenteen luonteenomaisimpia piirteitä. Astevaihtelun alaisia ovat soinnittomat <tenuisklusiilit k, p, t silloin kun niitä edeltää <soinnillinen äänne (vokaali, <nasaali tai <likvida; myös h). Vaihtelussa erotetaan kaksi astetta, vahva ja heikko. Astevaihtelun pääsäännön mukaan vahva aste on <avotavun alussa ja heikko aste umpitavun alussa, esim. takki : takissa, kertoo : kerromme.


Kvantitatiivinen astevaihtelu

Kvantitatiiviseksi sanotaan astevaihtelua, jossa vahvan asteen <geminaattaklusiili kk, pp, tt vaihtelee heikon asteen yksinäisklusiilin k:n, p:n, t:n kanssa. Esim.

kk : k  takki   : takissa  
     leikkii  : leikimme
pp : p  kaappi   : kaapin   
     tappaa   : tapan
tt : t  matto   : matolla  
     heittävät : heität

Kielen historiassa vahvan asteen geminaattaa on aiemmin vastannut heikossa asteessa vain vähän lyhempi klusiiliaines, lyhytalkuinen geminaatta. Myöhemmin lyhytalkuinen geminaatta lyheni kestoltaan edelleen, niin että ero vahvan asteen geminaattaan kasvoi; siitä tuli yhtä lyhyt kuin jo olemassa olleet lyhyet konsonantit. Näin astevaihtelu muuttui foneettisesta ilmiöstä <fonologiseksi ilmiöksi.


Kvalitatiivinen astevaihtelu

Kvalitatiivisessa astevaihtelussa yksinäisklusiili k, p, t vaihtelee toisen konsonantin tai kadon kanssa. Aiemmin vahvan asteen soinnittomia klusiileja ovat nähtävästi vastanneet heikossa asteessa homorgaaniset (samalla artikulaatiopaikalla ääntyvät) soinnilliset spirantit*: k : *g, p : *b, t : *d (nasaalin jäjessä todennäköisesti homorgaaniset soinnilliset mediaklusiilit: hk : *hg, mp : *mb, nt : *nd). – Vahvassa asteessa on yhä k, p, t; heikossa asteessa niitä vastaavat kokonaan eri konsonantit seuraavasti:

1) Nasaali ja klusiili: vahvassa asteessa mp, nt, hk ja heikossa asteessa mm, nn, hh. Esim.

mp : mm  rampa  : ramman (<*ramban) 
     ampuu  : ammumme
nt : nn	 ranta  : rannan (<*randan) 
     antaa  : annan
hk : hh	 rahka  : rahhan       
     tuhkee : tuhhet

Vaihtelu hk : hh merkitään kirjoituksessa nk : ng.

2) Vahvan asteen p:tä vastaa heikossa asteessa v. Esim.

p : v	 lupa  : luvat (<*lubat)  
     saapuu : saavun
     halpa  : halvan       
     kylpee : kylven
     arpa  : arvat       
     tarpoo : tarvon

Huom. auttaa : apu. Tässä on p:n heikossa asteessa poikkeuksellisesti kato (auttaa < *abuttadak).

3) Vahvan asteen t:tä vastaa heikossa asteessa (vokaalin ja h:n jäljessä) d. Esim.

t : d	 pata  : padan (<*padan)  
     kutoo  : kudon
     vihta  : vihdan       
     vahtii : vahdimme

Verbien johdoksissa t:tä voi vastata h:n jäljessä kato. On rinnakkaismuotoja, joiden välillä voi olla merkitysero, esim. pysähtyä > pysähdys, pysäys, välähtää > välähdys, väläys.

Huom. Vahvan asteen lt:tä ja rt:tä vastaavat heikossa asteessa ll ja rr. Esim.

lt : ll	 silta   : sillan (<*sildan) 
     puhaltaa : puhallan
rt : rr	 virta   : virran (<*virdan) 
     ymmärtää : ymmärrän

4) Vahvan asteen k:ta vastaa heikossa asteessa yleensä kato. Esim.

k : Ø 	 vika  : vian (<*vigan)
     hakee  : haen
     pelko  : pelon
     alkaa  : alan
     sarka  : saralla
     purkaa : puran

Sanojen aika, poika heikossa asteessa k:n kadottua vartalon i on muuttunut j:ksi vokaalien välissä ja siirtynyt seuraavan tavun alkuun: ajat < ai-at, pojan < poi-an. Heikkoasteisten muotojen j ei siis ole tässä k:n vaihtelupari, vaan se vastaa <diftongin i:tä.

Tavunraja on säilynyt paikallaan mm. sanoissa aion : aikoa, kaiun : kaiku, taiat : taika, loion : loikoa, reiät : reikä.

Likvidan (l, r) ja h:n jäljessä e:n edellä vahvan asteen k:ta vastaa heikossa asteessa j. Esim.

lke : lje sylki   : syljen (<*sylgen)
      olki   : oljen, oljissa
      kulkevat : kuljen, kuljin
rke : rje kurkena  : kurjet (<*kurget)
      järki   : järjen, järjissään
      särkee  : särjen
hke : hje lahkeet  : lahje
      puhkeaa  : puhjennut (<*puhgetnut)

Kahden u:n ja y:n välissä vahvan asteen k:ta vastaa heikossa asteessa v. Yleiskielessä tähän kuuluvat vain seuraavat neljä sanaa (murteissa lisäksi myky 'jauhoista tehty kokkare'):

      	  luku : luvut (<*lugut)
      puku : puvussa
      suku : suvun
      kyky : kyvyt

Jos ensimmäinen u on diftongin jälkikomponenttina, k:ta edustaa heikossa asteessa kato, esim. tiuku : tiu'ut, liukua : liu'un.


Astevaihtelun poikkeukset

Vaikka suurin osa astevaihtelun alaisista tapauksista voidaan kuvata pääsäännön avulla, jonka mukaan vahva aste on avotavun alussa ja heikko aste umpitavun alussa, jää ulkopuolelle poikkeuksia.

Nykykielen astevaihtelupoikkeukset ovat kahdenlaisia: eräissä tapauksissa vahva aste on umpitavunkin alussa, eräissä tapauksissa taas heikko aste avotavunkin alussa. – Lisäksi on kokonaan astevaihtelun ulkopuolelle jääviä sanoja, ja tämä ryhmä kasvaa jatkuvasti.


Vahva aste poikkeuksellisesti umpitavun alussa

Vahva aste on nykyään umpitavunkin alussa seuraavissa kolmessa tapausryhmässä:

1) Supistumalla* syntyneen kaksoisvokaalin ja diftongin edellä:

apuun 	 (vrt. apu : avun)
seipäistä (vrt. seiväs : seipääseen)
kokeen	 (vrt. koetta : kokeita)
hakkaan	 (vrt. hakatkoon : hakkaavat)

Vahva aste supistumavokaalin tai -diftongin edellä johtuu siitä, että vokaalien väliltä on kadonnut konsonantti ja tavunraja: apuun < *apuhun, seipäistä < *seipähistä, kokeen < *kokegen, hakkaan < *hakkadan. Tavu, jonka edellä vahva aste nykyäänkin on, on siis ollut aiemmin avotavu.

2) Vahva aste >omistusliitteen edellä, esim.

takkinsa (vrt. takissa)
poikamme (vrt. pojalle)
äitinne  (vrt. äidin)

Esimerkeissä vahva aste on siis umpitavun edellä. Yksikön 1. ja 2. persoonan omistusliitteen yhteydessä vahva aste on pääsäännön mukainen, koska liite ei sulje tavua; esim. takkini, poikasi.

3) Vahva aste is-loppuisissa <konsonanttivartaloissa useimmiten, esim.:

henkistä   (: henkinen, vrt. hengen)
pappis-    (esim. pappismies, vrt. papista)
talonpoikais- (esim. talonpoikaiskalusto, vrt. pojasta)
kitistä
vapista


Verbi rangaista : rankaisen on kuitenkin säännönmukaisessa astevaihtelussa.

Suomen kielessä on muutamia edelliseen ryhmään kuuluvia sanapareja, jotka ovat syntyneet astevaihtelun eri asteiden pohjalta: toiseen sanaan on vakiintunut vahva aste, toiseen heikko. Esim. valkaista – valaista, ikäinen – iäinen, karkaista – karaista sekä uutis- ja uudis-vartalot. Myös >deminutiiviset nen-johdokset ovat alkuperältään is-vartaloisia; esim. kukkasta, alk. *kukkaista, pakkasta, alk. *pakkaista.


Heikko aste poikkeuksellisesti avotavun alussa

Heikko aste on nykykielessä avotavunkin alussa seuraavissa kolmessa tapausryhmässä:

1) <Jäännöslopukkeen (merkitty tässä x:llä) edellä, esim.

haudex, murrex (vrt. hauteena, murteesta)
en teex    (vrt. tekevät)
annax     (vrt. antavat)

Kielihistoriallisesti tavu on umpinainen; sanan lopussa on ollut konsonantti, joka kuitenkin on myöhemmin heikentynyt.

2) Heikko aste tapauksissa, joissa klusiilin sisältävä tavu on vuoroin avonainen, vuoroin umpinainen seuraavalla tavunrajalla olevan geminaattaklusiilin astevaihtelun tähden. Esim.

avuton   (: avuttoman   vrt. apu)
satutan  (: satuttaa    vrt. sattua)
kudotun  (: kudottu    vrt. kutoa)
maata   (: maattiin    vrt. makasin)
kuningatar (: kuningattaren vrt. kuninkaan)

3) Heikko aste i-loppuiseen diftongiin päättyvän <sivupainollisen tavun edellä seuraavissa tapausryhmissä:

a) Nelitavuisissa monikon >partitiivi-, >genetiivi-, >essiivi-, >illatiivi- ja >komitatiivimuodoissa, esim.

mansikoita, mansikoiden, mansikoina, mansikoihin, mansikoineen

Kuitenkin myös: mansikkoina, mansikkoihin, mansikkoineen.

b) Eräissä inen-loppuisissa johdoksissa, esim.

esikoinen (esikko), kasvannainen (kasvanta), 
punonnainen (punonta), synnynnäinen (synnyntä) 

Huom. kuitenkin esim. aurinkoinen, kivikkoinen.

c) Vartaloltaan kolmitavuisissa Oi-verbeissä, esim.

isännöidä (isäntä), luennoida (luento), lusikoida (lusikka)


Astevaihteluttomat tapausryhmät

Kvantitatiivinen astevaihtelu on hyvin >produktiivinen ilmiö. Uudet omaperäiset ja lainasanat joutuvat yleensä sen sovelluspiiriin, esim. punkku : punkun, dekki : dekissä.

Sen sijaan kvalitatiivinen astevaihtelu on huomattavasti epäproduktiivisempaa. Sen ulkopuolelle jäävät monet henkilönnimet, useat nuoret lainasanat sekä hoivakielen ja slangin sanat.

Astevaihtelun ulkopuolelle jäävät mm. seuraavat tapausryhmät:

1) Konsonanttiyhtymä hk

a) aina toisen tavun jälkeen, esim.

karahka : karahkan, nuorehko : nuorehkon

b) ensi ja toisen tavun rajalla, jos vaihtelu aiheuttaisi <paradigmojen sekaantumista, esim.

lahko : lahkon (vrt. lahon), pahka, pihka, rahka

usein muutoinkin, esim.

keuhko : keuhkot, vauhkon, haahkat, leuhkia : leuhkit

Jos sekaantumisen vaaraa ei ole, hk voi vaihdella, esim.

pyyhkiä : pyyhin, vihkiä : vihin, nahka : nahan – nahkan
uhka : uhan – uhkan, uhata, vihko : vihon – vihkon
tuhka : tuhan – tuhkan

2) Eräät henkilönnimet, varsinkin etunimet. Esim.

Kaukon, Joukolla, Helkan
Taiton, Eetulle, Hetalla, Iltan
Tupusta, Alpon, Sirpalla, Varpulle, Lempiltä
Helpi : Helpin, Rapo : Rapolla

3) Eräät >adverbit ja muutkin sanat. Esim.

pikemmin, likellä, tykö
jäätikkö, hietikko, rapakko, rytäkkä, matikka, lutikka
sekoittaa, takimmainen

4) Useat nuoret lainasanat sekä hoivakielen ja slangin sanat:

auto : autossa, paraati : paraatin, kaarti : kaartilla
nuuka : nuukan, priki : prikin, raaka : raakan 'takilan poikkipuu'
poka : pokilla, nupit, petissä, hukit, mukissa
pipissä, open, mopolla, ekasta, säkän, röökistä
dokussa, mokun, sököks
2.2 Äännevaihtelut <Edellinen 2.2.3 Klusiilien astevaihtelu Seuraava> 2.3 Sanaluokat

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001