Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.5.1.2.2 Konkreettiset sijat

Tällä sivulla:
Yleistä | Inessiivi | Elatiivi | Illatiivi | Adessiivi | Ablatiivi | Allatiivi | Suomen kuntien nimien paikallissijamuodot | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Konkreettisia sijoja ovat paikallissijat. Nimitys paikallissijat perustuu siihen, että suomen sijoista kuusi – inessiivi, elatiivi, illatiivi, adessiivi, ablatiivi ja allatiivi – muodostavat yhtenäisen ryhmän siten, että ne perusmerkitykseltään ilmaisevat paikkaa ja suuntaa.


Kuva1. Paikallissijojen perusmerkitykset

Paikallissijojen vaihtoehtoisena nimityksenä on uusimmassa kirjallisuudessa käytetty termiä obliikvisijat (Vilkuna 1996*), mikä länsimaisessa kielioppiperinteessä tarkoittaa muita sijoja kuin nominatiivia. Tämä nimitys ei vetoa suoraan paikallisuuteen, sillä paikallissijat eivät läheskään aina ilmaise konkreettisesti paikallisia suhteita. Esimerkiksi ajan ilmauksissa käytetään paljon paikallissijoja: tunnissa, aamusta iltaan, talvella, kello yhdeksältä. (On kuitenkin huomattava, että latinan kieliopin mukaisessa traditiossa myös akkusatiivi ja genetiivi kuuluvat obliikvisijoihin.)

Paikallissijat jakautuvat paitsi sisä- ja ulkopaikallissijoihin myös olo-, ero- ja tulosijoihin.


Kuva 2. Suomen paikallissijat

Yleisiksi paikallissijoiksi sanotaan essiiviä, partitiivia ja translatiivia, koska muutamilla näiden sijojen muodoilla on paikallisuutta ilmaiseva merkitys. Nämä muodot ovat kuitenkin jähmettyneet <partikkeleiksi, esim.

kauka+na     kauka+a     kaua+ksi
taka+na      taka+a      taa+kse

Paikallissijat ovat lauseenjäseninä yleensä >adverbiaaleja. Ne ilmaisevat paikallisuuden lisäksi myös esim. omistajaa, aikaa, syytä, tapaa ja välinettä. On myös >paikallissija-attribuutteja.


Inessiivi

Inessiivin pääte on -ssA. Se liittyy <vokaalivartaloon, joka on heikko, jos sanassa on astevaihtelua. Esim. jala+ssa, katoi+ssa, pöydä+ssä, päivi+ssä. (Ks. suomen murteita* ja kirjasuomen kehitystä*.)

Sisäisenä olosijana inessiivi ilmaisee jonkin sisäpuolella olemista (talo+ssa, laatiko+ssa), mutta se voi ilmaista myös esim. välitöntä kosketusta, ainetta tms., jonka peitossa jokin on, sekä aikaa, jonka kuluessa jotakin tapahtuu. Esimerkkejä:

Välitön kosketus:

Minulla on sukat jala+ssa. 
Onko sinulla hattu pää+ssä?
Laiva on laituri+ssa.

Aine tms. jonka peitossa, vallassa, tahraamana jokin on:

Lasi on huurtee+ssa. 
Talo on tule+ssa. 
Järvi on jää+ssä.
Nenä oli vere+ssä.

Aika, jonka kuluessa tekeminen tapahtuu:

Luin kirjan tunni+ssa. 
Hän luki lääkäriksi viide+ssä vuode+ssa.


Elatiivi

Elatiivin pääte on -stA. Se liittyy vokaalivartaloon, joka on heikko, jos sanassa on astevaihtelua. Esim. kato+sta, kaapei+sta, tiile+stä, kengi+stä.

Sisäisenä erosijana elatiivi ilmaisee siirtymistä jostakin pois (sängy+stä, laatiko+sta). Usein se esiintyy myös puhumista yms. merkitsevien verbien määritteenä, ilmaisee materiaalia, alkuperää ja syytä sekä esiintyy >attribuuttina. Esimerkkejä:

Siirtyminen jostakin pois:

Nousen sängy+stä kello 8. 
Nouda paketti posti+sta.
Ota hattu pää+stä+si. 
Mi+stä löysit kynäsi?

Puhumista yms. merkitsevien verbien >valenssiadverbiaali:

Pentti kertoo matka+sta+an. 
Mitä ajattelet tä+stä?

Materiaali, alkuperä, syy:

Pöytä on tehty puu+sta. 
Teuvo on Kemi+stä. 
Tyttö hymyili onne+sta.


Illatiivi

Illatiivilla on neljänlaisia päätteitä: -Vn, -hVn, -seen ja -siin. Päätteissä V:n paikalla voi olla mikä tahansa suomen kahdeksasta vokaalista. Pääte liittyy vokaalivartaloon, joka on vahva, jos sanassa on astevaihtelua, esim. kauppa+an, pää+hän, astee+seen. (Ks. kirjasuomen kehitystä*.)

Sisäisenä tulosijana illatiivi ilmaisee siirtymistä johonkin (maa+han, kauppa+an, Tukholma+an), mutta se voi ilmaista myös esim. liikkeen loppupistettä. Illatiivi esiintyy myös ajanilmauksissa. Esim.

Liike, suunta johonkin:

Isä ajoi auton talli+in. 
Panetko sokeria kahvi+in.
Lähetin kirjeen Tukholma+an.

Liikkeen tai muutoksen päätepiste, kosketuskohta:

Käte+en tuli haava. 
Lamppu ripustettiin katto+on.
Pane kengät jalka+an.

Jälkimmäinen aikaraja; aika jonka kuluessa jotain ei ole tapahtunut:

Aamusta ilta+an. 
En ole käynyt Ruotsissa vuote+en.

Illatiivin päätevariantit ovat keskenään suurimmaksi osaksi täydennysjakaumassa* seuraavasti:

1) Illatiivin pääte -Vn <pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä. Esim.

vete+en, talo+on, hylly+yn, kylä+än, korkea+an, tyhjiö+ön
seini+in, ajattelemattomi+in, arimpi+in, ihmisi+in

2) Illatiivin pääte -hVn pääpainollisen tavun jäljessä aina. Esim.

maa+han, suo+hon, suu+hun, mi+hin, tie+hen, tä+hän, yö+hön
öi+hin, sui+hin, tei+hin, näi+hin

Pääpainottoman tavun <diftongin jäljessä. Esim.

tiistai+hin, kauppoi+hin, koului+hin, hyllyi+hin, estei+hin
vasaroi+hin, valtioi+hin, ilmiöi+hin, saippuoi+hin

3) Illatiivin pääte -seen pääpainottoman tavun pitkän vokaalin jäljessä. Esim.

vapaa+seen, takuu+seen; taivaa+seen, kallii+seen;
astee+seen, valmistee+seen; oppinee+seen

Suomeen mukautumattomissa vierassanoissa esiintyy vaihtelua -seenhVn, kun vartalo päättyy pitkään vokaaliin. Esim. essee+hen – essee+seen, miljöö+hön – miljöö+seen, ateljee+hen, revyy+hyn.

4) Monikon illatiivin pääte -siin hin

Päätteenä voi olla joko -siin tai -hin, kun monikkovartalo päättyy supistumadiftongiin* tai pitkään i:hin. Käytännössä päätteiden suosio vaihtelee sanatyypin mukaan. Tavallisesti käytetään -siin-päätettä, kun yksikössä on -seen, esim. huonei+siin, rakkai+siin, taittei+siin, julistei+siin, kokelai+siin, väsynei+siin, kaunii+siin, raittii+siin. Selvimmin vaihtelu näkyy korkea-, ohut- ja harmaa-tyypin sanoissa, esim. korkea : korkei+siin korkei+hin, usea : usei+siin usei+hin, ohut : ohui+siin – ohui+hin, kevyt : kevyi+siin – kevyi+hin, harmaa : harmai+siin – harmai+hin.


Adessiivi

Adessiivin pääte on -llA. Se liittyy vokaalivartaloon, joka on heikko, jos sanassa on astevaihtelua. Esim. kato+lla, juni+lla, sedä+llä, seipäi+llä. (Ks. kirjasuomen kehitystä*.)

Ulkoisena olosijana adessiivi ilmaisee jonkin päällä olemista (lattia+lla, pöydä+llä), mutta se voi ilmaista myös esim. jonkin läheisyydessä olemista, omistajaa, välinettä, aikaa ja tapaa.

Päällä:

Matto on lattia+lla. 
Kupit ovat pöydä+llä. 
Vaatteet ovat tuoli+lla.

>Läheisyydessä:

Tavataan koulu+lla. 
Ilmoitus on ove+lla. 
Puukko on vyö+llä.

>Omistaja:

Minu+lla ei ole rahaa. 
Perti+llä on uusi vene. 
Isä+llä on harmaat hiukset.

Väline:

Kirjoitan kynä+llä. 
Syön keittoa lusika+lla. 
Matkustamme Kuopioon juna+lla.

Tapa:

Puhukaa kova+lla ääne+llä. 
Tä+llä tava+lla ei voi tehdä.

>Aika:

Talve+lla voi hiihtää. 
Yö+llä pitäisi nukkua.
Ensi viiko+lla lähden Lappiin.


Ablatiivi

Ablatiivin pääte on -ltA. Se liittyy vokaalivartaloon, joka on heikko, jos sanassa on astevaihtelua. Esim. poja+lta, rakkai+lta, viide+ltä, perhei+ltä.

Ulkoisena erosijana ablatiivi ilmaisee siirtymistä jonkin päältä pois (lattia+lta, kato+lta), mutta se on yleinen myös merkityksessä saada tai pyytää jotakin joltakulta. Edelleen ablatiivi ilmaisee aikaa, määrää ja ominaisuutta sekä aistivaikutelmaa. Esimerkkejä:

Liike pois päältä tai läheisyydestä:

Otatko maton lattia+lta? 
Reino nousi penki+ltä.
Tuula tulee koulu+lta.

Saada tai pyytää jotakin joltakulta (habitiiviadverbiaali):

Lainasin rahaa äidi+ltä. 
Pyydän sinu+lta anteeksi.
Ano rehtori+lta lupaa.

Aika:

Viini on vuode+lta 1991. 
Lopetamme tä+ltä päivä+ltä.

Määrä, mitta:

Perunat maksavat markan kilo+lta. 
Kangas on 45 mk metri+ltä.

Ominaisuus:

Hän on luontee+lta+an vilkas. 
Olen paino+lta+ni normaali.

Aistivaikutelma (>predikatiiviadverbiaali):

Tämä näyttää kumma+lta. 
Ehdotus tuntuu huono+lta.
Ruoka maistuu hyvä+ltä.


Allatiivi

Allatiivin pääte on -llex (x on <jäännöslopukkeen merkki) ja se liittyy vokaalivartaloon, joka on heikko, jos sanassa on astevaihtelua. Esim. kato+lle, kaupungi+lle, kengi+lle, sukulaisi+lle. (Ks. kirjasuomen kehitystä*.)

Ulkoisena tulosijana allatiivi ilmaisee siirtymistä jonkin päälle (kato+lle, sohva+lle), mutta se voi merkitä myös siirtymistä jollekin paikalle tai henkilölle. Allatiivi ilmaisee myös aistivaikutelmaa. Esim.

Päälle; paikalle:

Kirja putosi lattia+lle. 
Pane tyynyt sohva+lle.
Lähdemmekö asema+lle? 
Muutamme Kauppakadu+lle.

Jollekulle henkilölle (habitiiviadverbiaali):

Kerro asia minu+lle. 
Annan lahjan tytö+lle+ni. 
Näytän tei+lle tien.

Aistivaikutelma (predikatiiviadverbiaali):

Tämä näyttää kumma+lle. 
Ruoka maistuu huono+lle.


Suomen kuntien nimien paikallissijamuodot

Yleisperiaate kotimaisten paikkojen nimiä taivutettaessa on se, että noudatetaan paikkakunnalla vallitsevaa käytäntöä. Niinpä taivutetaan esim. Himanka : Himangalla mutta Luhanka : Luhangassa, Simpele : Simpeleelle mutta Kempele : Kempeleeseen. -lA-johtoisista ja -kylä-loppuisista kuntien nimistä käytetään aina sisäpaikallissijoja, mutta joki-, järvi-, koski-, lampi-, vesi- ja virta-loppuisista ulkopaikallissijoja.

(Ks. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sivua, jossa on luettelo kuntien nimistä ja niiden taivutuksesta*.)
 

2.5.1.2 Sijat <Edellinen 2.5.1.2.2 Konkreettiset sijat Seuraava> 2.5.1.3 Omistusliitteinen...

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001