Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.7.6 Infinitiivi- ja sivulauseattribuutti

Tällä sivulla:
Yleistä | Infinitiiviattribuutti | Sivulauseattribuutti

 

Yleistä

Myös <1. infinitiivin lyhempi muoto ja <sivulause voivat olla substantiivin attribuuttina. Esim.

Pojalle tuli kiire lähteä pois. (infinitiivi)
Tämä on kirja, jota eniten rakastan. (relatiivilause)
Esiin nousi tunne, että puhumme eri kieliä. (että-lause)
Meillä on ongelma, mistä saadaan rahat.	(epäsuora kysym.)


Infinitiiviattribuutti

Infinitiiviattribuutin pääsanasubstantiivit ovat merkitykseltään <abstraktisia; ne ovat <deverbaaleja sekä intensionaalisia* olioita tarkoittavia sanoja kuten aikomus, halu, tilaisuus, kunnia. Esim.

Minulla oli aikomus anoa, halu ryhtyä johonkin,
tilaisuus puhua, kunnia vastaanottaa lähetys

Sellaiset rakenteet kuin minun on aika herätä – lupa lähteä – määrä saapua eivät ole varsinaisia attribuuttirakenteita, vaan ovat pikemmin <verbiketjuihin rinnastettavia kiteytymiä.

(Ks. erikseen attribuuttina olevan infinitiivin <objektin muodosta.)


Sivulauseattribuutti

Attribuuttina esiintyvät sivulauseet* ovat relatiivilauseita, että-lauseita ja epäsuoria kysymyslauseita. Relatiivilauseet voidaan jakaa <restriktiivisiin ja ei-restriktiivisiin. Restriktiiviset ovat selvästi pääsanalle alisteisia, kun taas ei-restriktiiviset ovat lähempänä <appositioattribuuttia. Esim.

Tuo on se veljeni, joka on lääkäri (restriktiivinen).
Vanhin veljeni, (joka on) lääkäri, (ei-restriktiivinen)
asuu Kemissä. 

Että-lauseet ovat mahdollisia attribuuttina vain kun pääsanana on intensionaalista objektia tarkoittava substantiivi kuten ajatus, ehdotus, havainto, kokemus, kuvitelma. Esim.

Pian levisi pelko, että laiva uppoaa.
Väite, että olisin kuollut, on huomattavasti liioiteltu.

Että-lause eksplikoi (selittää, tulkitsee) pääsanansa tarkoitetta.

Epäsuora kysymyslause liittyy vain abstraktisiin substantiiveihin, joissa on kysyvyyden merkityspiirre tai jotka ovat semanttisesti riittävän väljiä. Esim.

Mielessäni heräsi epäilys, tuleeko tästä 
lainkaan valmista.
Hänellä on ehdotus, miten kulttuuria voisi eheyttää.
3.7 Attribuutti <Edellinen 3.7.6 Infinitiivi- ...attribuutti 3.8 Lauseenvastikkeet

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001