Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.3.2 Predikaatti

Tällä sivulla:
Yleistä | Finiittimuodot | Verbiketjut | Kiteytyneet verbiliitot

 

Yleistä

Lauseen predikaattina on verbin <finiittimuoto tai finiittimuodosta ja yhdestä tai useammasta <nominaalimuodosta koostuva verbiketju tai kiteytynyt verbiliitto (Kieli ja sen kieliopit 1994*). Esim.

Bussi tulee.     (finiittimuoto)
Juna ehti lähteä.  (verbiketju)
Mies oli myöhästyä. (kiteytynyt verbiliitto)


Finiittimuodot

Pelkästä finiittimuodosta koostuva predikaatti voi olla 1–3 sanan pituinen. Yksisanaisia ovat <preesensin ja <imperfektin myöntömuodot, esim.

Tyttö meneemenisimeni lukioon.

<Perfektin ja <pluskvamperfektin myöntömuodot ovat kaksisanaisia:

Tyttö on mennytlienee mennytoli mennyt lukioon.

<Kieltomuodot ovat kahden tai kolmen sanan mittaisia, esim.

Tyttö ei meneei mennyt lukioon.
Tyttö ei ole mennytei olisi mennyt
ei ollut mennyt lukioon.

Kieltomuotoinen predikaatti on siis aina kieltosanan verran pitempi kuin vastaava myöntömuotoinen predikaatti.


Verbiketjut

Verbiketjut muodostuvat tavallisesti kahdesta verbistä, joilla kummallakin on oma leksikaalinen* merkityksensä (Hakulinen – Karlsson 1979*). Ensimmäinen verbi on finiittimuotoinen ja toinen verbi nominaalimuotoinen, esim.

Poika osasi ratkaista kaikki tehtävät.
Kirje ehti tulla ajoissa perille.
Naiset menivät uimaan.
Kello näyttää olevan 12.

Modaaliset verbiketjut ilmaisevat mahdollisuutta ja kykyä (esim. voida, osata, välttämättömyyttä ja pakkoa (esim. täytyä, pitää) sekä luvallisuutta (esim. sallia, suoda). Esim.

Hävinnyt ei voinut osannut salata pettymystään.
Jokaisen täytyy pitää osallistua kokeeseen.
Meidän sallittiin esittää oma käsityksemme asioista.

Näihin verbiketjuihin rinnastettavina voidaan pitää myös rakennetyyppejä on pakko tehdä, on lupa tehdä, on hyvä tehdä.

Implikatiiviset verbiketjut ilmaisevat peitetysti, että lauseessa ilmaistu asia on tosi tai epätosi. Esim.

Matti muisti ehti tulla ajoissa. 
('Matti tuli ajoissa.')
Matti ei muistanut ehtinyt tulla ajoissa. 
('Matti ei tullut ajoissa.')

Seuraavat verbiketjut ovat ei-implikatiivisia. Ne jättävät avoimeksi, toteutuiko lauseessa ilmaistu asia:

Matti aikoi yritti ajatteli tulla ajoissa.
Matti ei aikonut yrittänyt ajatellut tulla ajoissa.

Olo- ja liikeverbien muodostamassa verbiketjussa nominaalimuotona on 3. infinitiivi, esim.

Väki on syömässä tuli syömään lähti syömästä.

Aistihavaintoverbien (esim. kuulua, näkyä, näyttää, tuntua, vaikuttaa) muodostamassa verbiketjussa nominaalimuotona on partisiippi, esim.

Sinä kuulut saaneen viran nimiisi.
Työ näkyy olevan valmis.

(Tätä rakennetta käsitellään tuonnempana myös yhtenä partisiippirakenteen eli >referatiivisen lauseenvastikkeen lajina.)


Kiteytyneet verbiliitot

Kiteytyneet verbiliitot ovat pitkälle fraasiutuneita eli sanontatavaksi muuttuneita rakenteita, joissa finiittiverbinä on olla-verbin muoto ja toisena osana nominaalimuoto, jolla ei siinä yhteydessä ole taivutusvaihtoehtoa (esim. on tehtävissä, on tekemäisillään).

Kiteytyneet verbiliitot ilmaisevat modaalisuutta tai aspektia*. Seuraavassa mainitaan yleisimmät kiteytymät (Hakulinen – Karlsson 1979*). Nämä ovat merkitykseltään modaalisia:

Asian on ratkettava huomiseksi. (>nesessiivinen, 'täytyy')
Päätös on jo tehtävissä.    (>episteeminen, 'voi')
Tyttö oli nukkuvinaan.     (>kvasi, 'ikään kuin')
Tauti menee, jos on mennäkseen. (>fatum)
Sinne ei ole menemistä.     (>nesessiivinen)

Seuraavat rakenteet ilmaisevat aspektia:

Lapsi oli pudota putoamaisillaan.
Vieläkö työ on tekemättä?
3.3 Subjekti ja predikaatti 3.3.2 Predikaatti >Seuraava 3.4 Objekti

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001