Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut

Tällä sivulla:
Yleistä | Vartalot, joissa vaihtelua ei ole | e-loppuiset vartalot | i-loppuiset vartalot | Kaksitavuiset a-loppuiset vartalot | Kaksitavuiset ä-loppuiset vartalot | Kolmi- ja useampitavuiset A-verbivartalot | Kolmi- ja useampitavuiset A-nominivartalot | Pitkään vokaaliin päättyvät vartalot | uo, yö, ie -loppuiset vartalot | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

<Suffiksin i aiheuttaa <sanavartalon lopussa monenlaisia vokaalivaihteluja. Vaihteluihin vaikuttavat useat eri seikat: sanavartalon loppuvokaalin laatu, sanavartalon pituus, sen ensimmäinen vokaali, vartalon sanaluokka sekä i-morfeemin laatu.

i:llisiä suffikseja ovat mm. >monikon tunnus (monikon j:llä on sama vaikutus kuin i:llä), >imperfektin tunnus ja >superlatiivin tunnus.

Muitakin i-alkuisia suurtaajuisia suffikseja on, esim. >konditionaalin tunnus -isi- ja nomininjohdin -inen. Ne eivät aina aiheuta samanlaisia muutoksia kuin edelliset.

Kaikki i:lliset suffiksit liittyvät aina <vokaalivartaloon.


Vartalot, joissa vaihtelua ei ole

Vaihtelua ei ilmene, jos sanavartalon lopussa on <labiaalivokaali (u, y, o, ö), esim.

talo+na : talo+i+na
suru+na : suru+i+na
kadu+n  : kadu+i+n  : katu+isi+n
säilö+n : säilö+i+n : säilö+isi+n
kesy+nä : kesy+i+nä : kesy+in 


e-loppuiset vartalot

Vaihtelu e : Ø

nime+ä  : nim+i+ä  : nim+inen
kive+n  : kiv+i+en  : kiv+inen
elime+nä : elim+i+nä
mene+n  : men+i+n  : men+isi+n
matele+n : matel+i+n : matel+isi+n

Sanavartalon loppu-e:tä vastaa Ø (nolla eli kato) suffiksin i:n edellä aina paitsi >nalle-tyypin sanoissa, joissa -e säilyy: nalle+n : nalle+i+lla.

Huomaa, että >vene-tyypin sanojen vartalossa on pitkä-e: venee+llä : vene+i+llä.


i-loppuiset vartalot

Nominit i : e, verbit i : Ø

lasi+na  : lase+i+na   : las+inen
aasi+lla : aase+i+lla
villi+nä : ville+i+nä  : ville+in
kiltti+ä : kiltte+j+ä  : kilte+in 
opi+n   : op+i+n (imp.) : opp+isi+n
etsi+vät : ets+i+vät   : ets+isi+vät

Sanavartalon loppu-i vaihtuu monikon ja superlatiivin i:n edellä e:ksi. Muiden i:llisten morfeemien edellä se katoaa. Nominit ja verbit käyttäytyvät siis eri tavalla.

Useimmat uudet nominit ovat i-loppuisia ja muodostavat monikkonsa tällä tavalla, esim. galaksi : galakse+j+a, klooni : kloone+j+a, hitti : hitte+j+ä.


Kaksitavuiset a-loppuiset vartalot

1) Vaihtelu a : o

sana+n	 : sano+j+en
velka+na : velko+i+na : velka+inen
pila+a  : pilo+j+a
kisa+ssa : kiso+i+ssa
paha+n  : paho+j+en  : pah+in
kasta+n  : kasto+i+n  : kasta+isi+n 

Kaksitavuisten sanavartaloiden loppu-a vaihtuu monikon ja imperfektin i:n edellä o:ksi, jos sanan ensimmäinen vokaali on <illabiaali (a, e, i). Konditionaalissa loppu-a säilyy ja superlatiivissa se katoaa.

2) Vaihtelu a : Ø

loma+na	 : lom+i+na
muna+a	 : mun+i+a
kova+na : kov+i+na : kov+in
osta+n	 : ost+i+n  : osta+isi+n 

Kaksitavuisten sanavartaloiden loppu-a katoaa monikon ja imperfektin i:n edellä, jos sanan ensimmäinen vokaali on labiaali (o, u). Konditionaalissa loppu-a säilyy ja superlatiivissa se katoaa.

Huomattakoon, että kaikissa kaksitavuisissa -ja, -va ja -ma -loppuisissa verbikantaisissa nominijohdoksissa -a vaihtelee kadon kanssa, vaikka ensi vokaali olisikin illabiaali: saajilla, saavilla, saamilla (saaja, saava, saama).

Eräiden verbien imperfekti on kahtalainen: haastaa : haastoi – haasti, kaartaa : kaartoi – kaarsi, maittaa : maittoi – maitti, taittaa : taittoi – taitti.

Taitaa-verbin imperfekti on vaihtelemattomasti taisi.


Kaksitavuiset ä-loppuiset vartalot

Vaihtelu ä : Ø monikossa, imperfektissä ja superlatiivissa

päivä+ä	 : päiv+i+ä  : (joka)päivä+inen
lentä+ä	 : lens+i	: lentä+isi
köyhä+nä : köyh+i+nä : köyh+in

Kaksitavuisten sanavartaloiden loppu-ä katoaa monikon, imperfektin ja superlatiivin i:n edellä. Konditionaalin tunnuksen edellä -ä säilyy (lentä+isi).


Kolmi- ja useampitavuiset A-verbivartalot

Vaihtelu A : Ø imperfektissä

armahda+n  : armahd+i+n  : armahta+isi+n
kirjoita+n : kirjoit+i+n : kirjoitta+isi+n
säikähdä+n : säikähd+i+n : säi:kähtä+isi+n
rakenna+n  : rakens+i+n  : rakenta+isi+n

Kolmi- ja useampitavuisten verbivartaloiden loppu-A katoaa imperfektin i:n edellä mutta säilyy konditionaalin -isi-tunnuksen edellä.

Supistumaverbeissä* tapahtuu aivan sama ilmiö, vaikka se ei näykään yhtä selvästi: kadota : katoa+n : katoa+isi+n : katos+i. Imperfektin i liittyy A-loppuiseen vokaalivartaloon, A katoaa ja vartalon t-aineksen paikalle (vrt. konsonanttivartalossa kadot-) tulee s.


Kolmi- ja useampitavuiset A-nominivartalot

1) Vaihtelu A : Ø, jos sanavartalon loppuna on -mA, -vA, -mpA, -isA

sanoma+a   : sanom+i+a
onnettoma+na : onnettom+i+na
pienempä+nä  : pienemp+i+nä
roteva+lla  : rotev+i+lla  : rotev+in
valoisa+ssa  : valois+i+ssa  : valois+in

2) Vaihtelu A : O

silakka+na : silako+i+na
naveta+lla : naveto+i+lla
karahka+na : karahko+i+na
kämmekkä+ä : kämmekö+i+hin
uuttera+a  : uutter+i+a
vetelä+nä  : vetel+i+nä

Loppu-A vaihtuu monikon i:n edellä O:ksi, jos sen edellä on sanavartalossa <geminaatta tai konsonanttiyhtymä (paitsi -mp-).

Muunlaiset tähän ryhmään kuuluvat nominit eriytyvät sanaluokan mukaan siten, että suurin osa adjektiiveista käyttäytyy kohdan 1 mukaan (vaihtelu A : Ø) ja substantiivit sijoittuvat kohtaan 2 (vaihtelu A : O).

Esim. avara : avar+i+lla mutta tavara : tavaro+i+lla; katala, matala : katal+i+a, matal+i+a mutta sairaala, rakkula : sairaalo+i+ta, rakkulo+i+ssa; ihana+lla : ihan+i+lla mutta ikkuna+lla : ikkuno+i+lla; typerä+ä : typer+i+ä mutta ympyrä+ä : ympyrö+itä.


Pitkään vokaaliin päättyvät vartalot

Vaihtelu VV : V

maa+ta	  : ma+i+ta	  : ma+inen
pää+tä	  : pä+i+tä	  : (itse)pä+inen
pyy+llä  : py+i+llä
ahnee+n  : ahne+i+den
takaa+mme : taka+isi+mme
vapaa+ssa : vapa+i+ssa
kaunii+ta : kauni+i+ta

Sanavartalon pitkä loppuvokaali vaihtuu i:n edellä lyhyeksi.

Huomattakoon, että sanavartalon pitkä i vaihtuu lyhyeksi monikon i:n edellä, mutta superlatiivissa i:n edellä on -e, esim. kaunii+n : kauni+i+den : kaune+in, alttii+na : altti+i+na (mon.) : altte+in.

Pitkään i:hin loppuvia verbivartaloita ei yleiskielessä ole.


uo, yö, ie -loppuiset vartalot

Vaihtelut uo : o, ie : e, yö : ö

suo+ta : so+i+ta  : so+inen
nuo	: no+i+ta
vie+n	: ve+i+n  : ve+isi+n
tie+n	: te+i+den
lyö+n	: lö+i+n  : lö+isi+n
työ+tä	: tö+itä

Vartalonloppuisen <väljenevän diftongin tilalla on i:n edellä o, e, ö.
 

2.2 Äännevaihtelut 2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat... Seuraava> 2.3 Sanaluokat

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001