Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.4.1 Nominien taivutustyypit

Tällä sivulla:
Yleistä | Nominatiivin lopussa -O, -U, -A | Nominatiivin lopussa -i | Nominatiivin lopussa -e | Nominatiivin lopussa konsonantti

 

Yleistä

Nominien jaottelun lähtökohtana on tässä yksikön >nominatiivi, jota käytetään myös sanakirjoissa hakumuotona. Useimmiten yksikön nominatiivi on samanlainen kuin <sanavartalo, esim. talo : talo+n : talo+a. Nomineilla voi yksikön nominatiivin ohessa (esim. käsi) olla seuraavanlaisia vartaloita: vahva ja heikko <vokaalivartalo (esim. käte+nä, käde+n), <konsonanttivartalo (esim. kät+tä) sekä >monikkovartalo (esim. käs+i+ä).


Nominatiivin lopussa -O, -U, -A

Kun nominatiivin lopussa on -O, -U, -A (isot kirjaimet tarkoittavat tässä ns. arkkifoneemeja*), sanavartalo on samanlainen kuin nominatiivi, esim. talo : talo+n : talo+na : talo+a.

Tähän ryhmään kuuluu suurin osa suomen kielen nomineista. Esimerkkejä:

talo	 : talo+n	 : talo+a
pöllö	 : pöllö+n	 : pöllö+ä
satu	 : sadu+n	 : satu+a (huom. <astevaihtelu)
pyry	 : pyry+n	 : pyry+ä
matala	 : matala+n	 : matala+a
kynttilä : kynttilä+n : kynttilä+ä


Nominatiivin lopussa -i

Useimpien i-loppuisten nominien sanavartalo on samanlainen kuin yksikön nominatiivi (esim. tunti : tunni+n, huom. astevaihtelu).

Lisäksi on kolmenlaisia i-loppuisia nomineja, joiden taivutusvartalossa on -e, esim. 1) kivi : kive+n, 2) kieli : kiele+n ja 3) vesi : vede+n.


tunti-nominit

Sanavartalo on samanlainen kuin yksikön nominatiivi, esim.

tunti	  : tunti+a
lasi	  : lasi+na
kaappi	  : kaapi+ssa (huom. astevaihtelu)
appelsiini : appelsiini+lla


kivi-nominit

Sanavartalo päättyy -e:hen; konsonanttivartaloa ei ole. Esim.

kivi  : kive+n  : kive+ä
mäki  : mäke+nä : mäe+llä (huom. astevaihtelu)
lahti : lahde+n : lahte+en (huom. astevaihtelu)


kieli-nominit

Vokaalivartalo päättyy -e:hen; sanoilla on lisäksi konsonanttivartalo. Esim.

kieli : kiele+n  : kiel+tä
ääni  : ääne+llä : ään+tä
saari : saare+n  : saar+ta


vesi-nominit

Nominatiivin lopussa on -si, vahvan vokaalivartalon lopussa -te. Lisäksi sanoilla on konsonanttivartalo. Esim.

vesi  : vede+n  : vete+nä	: vet+tä
käsi  : käde+n  : käte+nä	: kät+tä
hirsi : hirre+n : hirte+nä	: hirt+tä

(Huom. astevaihtelu.)

Kivi-nominit (148), kieli-nominit (76) ja vesi-nominit (44) ovat nykykielessä epäproduktiiveja: uusia sanoja ei tule näihin ryhmiin. (Sulkeissa olevat luvut ilmoittavat, kuinka monta sanaa tyyppiin kuuluu Suomen kielen käänteissanakirjassa).

Sen sijaan tunti-nominien (8 559) ryhmä kasvaa nopeasti, koska valtaosa kieleen tulevista uusista sanoista asettuu juuri tähän tyyppiin, esim. greippi, kiivi, meikki, teippi, tiimi.


Nominatiivin lopussa -e

Nominit, joiden nominatiivin lopussa on -e, ovat kahdentyyppisiä. Vene-nominit taipuvat venee+n, venet+tä; niiden vokaalivartalonlopussa on -ee ja niillä on konsonanttivartalo. Nalle-nominit taipuvat nalle+n, nalle+a; niiden sanavartalo on samanlainen kuin yksikön nominatiivi.


vene-nominit

Nominatiivissa on <jäännöslopuke, vokaalivartalon lopussa -ee; lisäksi sanoilla on konsonanttivartalo, joka loppuu t:hen. Esim.

vene	 : venee+n	 : venet+tä
amme	 : ammee+n	 : ammet+ta
herne	 : hernee+n	 : hernet+tä
lude	 : lutee+n	 : ludet+ta   (huom. astev.)
liikenne : liikentee+n : liikennet+tä (huom. astev.)

Nykysuomen sanakirja mainitsee n. 1 200 vene-tyypin nominia, mutta niitä on enemmän. Tyyppi on produktiivinen; ryhmään syntyy koko ajan uusia sanoja, sillä uusia e-johdoksia muodostetaan jatkuvasti, esim. huume, hävite, keite, kiinnite, puriste, päihde, räjähde.


nalle-nominit

Sanavartalo on samanlainen kuin yksikön nominatiivi. Tyypin tuntomerkkinä on muuttumaton -e, joka säilyy jopa monikon i:n edellä. Esim.

nalle	: nalle+n  :	nalle+a  : nalle+i+lla
nukke	: nuke+n  :	nukke+a   (huom. astev.)
Kalle	: Kalle+n  :	Kalle+a
psyyke : psyyke+n : psyyke+ä

Sanat kolme ja itse kuuluvat tähän ryhmään, mutta niiden nominatiivissa on jäännöslopuke.

Nykysuomen sanakirja mainitsee 68 nalle-tyypin nominia, mutta niitä on nykyään enemmän, sillä kieleemme omaksutaan jonkin verran vieraista kielistä uusia e-loppuisia sanoja, ja ne asettuvat juuri tähän ryhmään, esim. college, joule, mobile, single.


Nominatiivin lopussa konsonantti

Konsonanttiloppuisista nomineista erotetaan tässä seuraavat taivutustyypit: 1) ihminen : ihmise+n : ihmis+tä, 2) ajatus : ajatukse+n : ajatus+ta, 3) taivas : taivaa+n : taivas+ta, 4) hyvyys : hyvyyde+n : hyvyyte+nä : hyvyyt+tä : hyvyyks+i+ä, 5) avain : avaime+n : avain+ta, 6) työtön : työttömä+n : työtön+tä, 7) askel : askele+n : askel+ta, 8) lyhyt : lyhye+n : lyhyt+tä sekä 9) mies : miehe+n : mies+tä ja kevät : kevää+n : kevät+tä.


ihminen-nominit

Nominatiivin lopussa on -nen, vokaalivartalon lopussa -se ja konsonanttivartalon lopussa -s. Esimerkkejä:

ihminen : ihmise+n  : ihmis+tä
nainen	 : naise+lla : nais+ta

Nykysuomen sanakirjassa mainitaan runsaat 7 300 tällaista nominia, mutta esim. uusia -inen-johdoksia syntyy kieleen jatkuvasti.


ajatus-nominit

Vokaalivartalon lopussa on -kse, konsonanttivartalo on samanlainen kuin yksikön nominatiivi. Esimerkkejä:

ajatus	  : ajatukse+n   :	ajatus+ten
hallitus  : hallitukse+n  :	hallitus+ta
jänis	  : jänikse+n	   :	jänis+tä
vihannes  : vihannekse+n  :	vihannes+ta
kolmannes : kolmannekse+n : kolmannes+ta


taivas-nominit

Vokaalivartalon lopussa on pitkä vokaali, konsonanttivartalo on samanlainen kuin yksikön nominatiivi. Esimerkkejä:

taivas	 : taivaa+n  : taivas+ta
oppilas : oppilaa+n : oppilas+ta
valmis	 : valmii+na : valmis+ta
kirves	 : kirvee+n  : kirves+tä
ryväs	 : rypää+n  : ryväs+tä (huom. astev.)


hyvyys-nominit

Vokaalivartalon lopussa on -te (-de), konsonanttivartalon lopussa -t, monikon i:n edellä on -ks. Esimerkkejä:

rikkaus	 : rikkaude+n  : rikkaute+na  : rikkaut+ta  
                      : rikkauks+i+a
ystävyys : ystävyyde+n : ystävyyte+nä : ystävyyt+tä
varkaus  : varkaude+n  : varkaute+na  : varkaut+ta
lempeys  : lempeyde+n  : lempeyte+nä  : lempeyt+tä

Nykysuomen sanakirjassa ajatus-nomineja on runsaat 4 000, taivas-nomineja n. 750 ja hyvyys-nomineja (>ominaisuudennimiä) runsaat 4 000.

Näistä taivas (taivaa+n : taivas+ta) -tyyppi on epäproduktiivinen. Sen tyyppisiä uusia sanoja ei kieleen enää synny. Sen sijaan ajatus- (ajatukse+n : ajatus+ta) ja hyvyys (hyvyyde+n : hyvyyte+nä : hyvyyt+tä : hyvyyks+i+ä) -nominien lukumäärä kasvaa. Ne ovat produktiivisia.


avain-nominit

Vokaalivartalon lopussa on -me ja konsonanttivartalo on samanlainen kuin yksikön nominatiivi. Esimerkkejä:

avain : avaime+n : avain+ta
ydin  : ytime+n  : ydin+tä (huom. astev.)

Ryhmää (Nykysuomen sanakirjassa noin 550) kasvattavat välinettä ilmaisevat -in-johdokset, esim. etsin, houkutin, vaikutin, kaasutin.


työtön-nominit

Vokaalivartalon lopussa on -ttOmA, konsonanttivartalo on samanlainen kuin yksikön nominatiivi. Esimerkkejä:

työtön	  : työttömä+n    : työtön+tä (huom. astev.)
huoleton  : huolettoma+lla  : huoleton+ta
uskomaton : uskomattoma+sta : uskomaton+ta

Nykysuomen sanakirjassa on runsaat 2 100 työtön-tyypin nominia, mutta >karitiivijohdoksella -tOn voidaan muodostaa adjektiivi lähes kaikista substantiiveista ja -mAtOn-johtimella verbeistä. Näin ollen tämän tyypin lukumäärää ei voida ilmoittaa täsmällisesti.


askel-nominit

Vokaalivartalon lopussa on -e, konsonanttivartalo on samanlainen kuin yksikön nominatiivi, jonka lopussa on yleensä -el, -er tai -en:

askel	: askele+n  :	 askel+ta
kämmen : kämmene+n : kämmen+tä
manner	: mantere+n :	 manner+ta (huom. astev.)
sävel	: sävele+n  :	 sävel+tä
auer	: autere+n  :	 auer+ta  (huom. astev.)

askel-nominien ryhmään kuuluvat myös esim. sisar ja askar. Tämän tyypin nomineja on kielessämme nykyään todennäköisesti samat noin 200 kuin Nykysuomen sanakirjassa. Niistä osa ei kuulu enää nykykielen sanastoon, ja tyyppi on täysin epäproduktiivinen.


lyhyt-nominit

Vokaalivartalon lopussa on -Ue, konsonanttivartalo on samanlainen kuin yksikön nominatiivi. Näitä on Nykysuomen sanakirjassa 43. Tyyppi on epäproduktiivinen.

lyhyt : lyhye+n  : lyhyt+tä
ohut  : ohue+na  : ohut+ta
olut  : olue+ssa : olut+ta
airut : airue+n  : airut+ta


mies- ja kevät-nominit

Mies-nominin vokaalivartalon lopussa on -he, kevät-nominin vokaalivartalon lopussa -ää. Kummankin konsonanttivartalo on samanlainen kuin yksikön nominatiivi.

mies  : miehe+n  :	mies+tä
kevät : kevää+llä :	kevät+tä
2.4 Nominien ja verbien ...tyypit 2.4.1 Nominien taivutustyypit Seuraava> 2.5 Taivutus

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001