Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.8.1 Lausemaisuuden asteista

Tällä sivulla:
Yleistä | Finiittiset lauseet | Partisiippi-ilmaukset | Infinitiivirakenteet | Nominaalistumat

 

Yleistä

Itsenäisen, täyden lauseen tuntomerkkejä ovat verbin <persoonamuoto, verbin <tempus- ja <modusvalinta sekä <kielto, <lauseadverbiaalin mahdollisuus ynnä verbin <argumenttien erottuminen toisistaan morfologisesti.

Lauseenvastikkeista ja muista ei-finiittisistä rakenteista puuttuu yksi tai useampia näistä tuntomerkeistä ja aina vähintään verbin persoonataivutus. (Hakulinen – Karlsson 1979*; Kieli ja sen kieliopit 1994*.) (Ks. kaaviota*.)


Finiittiset lauseet

Finiittilauseessa on aina persoonataivutteinen <finiittiverbi. Finiittilauseet jakautuvat <päälauseisiin ja sivulauseisiin. Päälause on sillä tavoin itsenäinen, että se ei ole minkään muun lauseen jäsenenä. Sivulause on toisen lauseen jäsenenä, <subjektina, <objektina, <adverbiaalina tai <attribuuttina. Sivulauseisiin kohdistuu eräitä modaalisia* ja sanajärjestysrajoituksia, joita ei päälauseissa ole.


Partisiippi-ilmaukset

Ei-finiittisista rakenteista lausemaisimpia ovat temporaali- ja partisiippirakenteet. >Partisiippirakenteilta ja >temporaalirakenteilta puuttuu persoona, mutta sitä vastaa tietyissä tapauksissa omistusliite. Passiivi näillä rakenteilla on. Modus puuttuu, mutta aikasuhteita voidaan ilmaista. Esim.

Tiesin nukku+va+ninukku+nee+ni. (huom. persoona, aika)
Kuulin kerro+tta+va+nkerro+tu+n. (huom. passiivi, aika)
Kallen tul+tu+a (vrt. tullessa) Pekka lähti. (huom. aika)

Myös attribuuttina olevissa partisiippirakenteissa on yleensä jonkinlaiset mahdollisuudet aikasuhteiden ilmaisemiseen. Passiivikin on yleensä mahdollinen. <Agenttipartisiipilla voi olla myös persoonaa ilmaiseva omistusliite. Esim.

kuumasti paista+vapaista+nut aurinko (huom. aika)
kioskista oste+tta+vaoste+ttu kirja (huom. pass., aika)
kioskista osta+ma+ni kirja (huom. aika, pers.)


Infinitiivirakenteet

Infinitiivirakenteilla on vielä vähemmän finiittilauseiden ominaisuuksia kuin partisiippi-ilmauksilla. <Infinitiiveiltä puuttuvat kaikki tempukset ja modukset; persoonaa voi harvoin ilmaista edes omistusliitteellä (esim. sanoakse+ni, sanoessa+si). Passiivi on melkein käymätön: passiivimuotoisia infinitiivejä ei juuri ole (kuitenkin sano+tta+essa).

Etäimmällä täydestä lauseesta ovat sellaiset <objektina olevat infinitiivirakenteet, joissa infinitiivin subjekti on tulkittava samaksi kuin hallitsevan verbin subjektikin on. Esim.

Mies alkoi sahata puuta.

Sellainen infinitiivirakenne, jossa infinitiivillä on eri subjekti kuin hallitsevalla verbillä, on helpommin tulkittavissa lauselähtöiseksi (ns. >permissiivinen lauseenvastike). Esim.

Isä antoi pojan mennä ulkomaille.


Nominaalistumat

Lausemaisuuden jatkumon toisena ääripäänä ovat verbikantaiset nominijohdokset. Nominaalistuksella tarkoitetaan verbien substantivoitumista. <Produktiivisin tyyppi on -minen-johtimella muodostettu <teonnimi, esim.

palkkojen nouseminen 
ulkomaalaisten häätäminen rajalta 

Verbimäisyyteen ja lausemaisuuteen rakenteissa palkkojen nouseminen, ulkomaalaisten häätäminen rajalta viittaavat attribuutit, jotka vastaavat täyden lauseen subjektia, objektia ja adverbiaaleja (palkat nousevat, ulkomaalaiset häädetään rajalta). Muuten -minen- ja vastaavat johdokset käyttäytyvät nominien tapaan.
 

3.8 Lauseenvastikkeet 3.8.1 Lausemaisuuden asteista Seuraava> 3.9 Lauseopin harjoituksia

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001