Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.4.2 Verbien taivutustyypit

Tällä sivulla:
Yleistä | Yksivartaloiset, infinitiivin tunnus -A | Kaksivartaloiset, infinitiivin tunnus -A | Yksivartaloiset, infinitiivin tunnus -dA | Verbit näh+dä, teh+dä | Kaksivartaloiset, infinitiivin tunnus -tA, -lA, -nA, -rA

 

Yleistä

Verbien jaottelun lähtökohtana on tässä >1. infinitiivin lyhyempi muoto, jota käytetään sanakirjoissa hakumuotona. Tämä muoto poikkeaa nominien hakumuodosta (yksikön nominatiivista) sikäli, että 1. infinitiivi on <suffiksillinen, esim. osta+a, vastat+a, juoda.

Ensimmäisen infinitiivin tunnus (A on arkkifoneemi*) liittyy <konsonanttivartaloon tai (vahvaan) <vokaalivartaloon.


Yksivartaloiset, infinitiivin tunnus -A

Näillä verbeillä on vain yksi vartalo, vokaalivartalo, joka voi olla vahva tai heikko, jos sanassa on <astevaihtelua. Esimerkkejä:

anta+a	: anna+n : anta+vat	: anne+ttu
kysy+ä : kysy+n : kysy+vät	: kysy+köön

Näitä verbejä on Nykysuomen sanakirjassa n. 9 000, esim. sano+a, etsi+ä, saapu+a, kirjoitta+a, säikähtä+ä jne.


Kaksivartaloiset, infinitiivin tunnus -A

Nämä verbit voidaan jakaa kolmeen alaryhmään: 1) huomat+a (huomaa+n : huomas+in : huoman+nut) -verbit, 2) tarvit+a (tarvitse+n : tarvin+nut) -verbit ja 3) lämmet+ä (lämpene+e : lämmen+nyt) -verbit.

Verbit ovat kaksivartaloisia; konsonanttivartalo loppuu -t:hen, joka aktiivin >2. partisiipissa assimiloituu n:ksi (esim. huoman+nut).


huomat+a-verbit

Nämä ovat ns. <supistumaverbejä. Puhekielessä vokaalivartalossa voi olla mikä tahansa pitkä vokaali, esim. katkee, meluu+tte, pölyy, hikoo+n. Imperfektin i:n edellä vartalossa on -s. Tyyppi on hyvin produktiivinen (näitä on Nykysuomen sanakirjassa n. 1 700). Esimerkkejä:

huomat+a : huomaa+n : huomas+in :	huoman+nut
katket+a : katkea+a : katkes+i  :	katken+nut
hävit+ä	 : häviä+ä  : hävis+i  :	hävin+nyt


tarvit+a-verbit

Vokaalivartalon lopussa on -itse. Tyyppi on epäproduktiivinen (Nykysuomen sanakirjassa on 88 verbiä). Esimerkkejä:

tarvit+a : tarvitse+n : tarvin+nut
merkit+ä : merkitse+e	 : merkin+nyt
tuomit+a : tuomitse+e	 : tuomin+nut
häirit+ä : häiritse+t	 : häirin+nyt


lämmet+ä-verbit

Vokaalivartalon lopussa on -ne. Tyyppi on epäproduktiivinen (Nykysuomen sanakirjassa on 204 verbiä). Esimerkkejä:

lämmet+ä : lämpene+e	: lämmen+nyt
laajet+a : laajene+e	: laajen+nut
vaiet+a	 : vaikene+n	: vaien+nut


Yksivartaloiset, infinitiivin tunnus -dA

Näiden verbien vartalot ovat joko yksitavuisia, kuten saa+da : saa+n : saa+nut, tai kolmi- ja useampitavuisia, kuten tupakoi+da : tupakoi+n : tupakoi+nut. Vartalo päättyy pitkään vokaaliin tai <diftongiin.


saa+da-verbit

Vartalo on yksitavuinen ja päättyy pitkään vokaaliin tai diftongiin. Nykysuomen sanakirjassa on 17 tällaista verbiä. Esimerkkejä:

saa+da	: saa+n  : saa+nut
voi+da	: voi+t  : voi+nut
juo+da	: juo+n  : juo+nut
myy+dä	: myy+mme : myy+nyt


tupakoi+da-verbit

Vartalo on kolmi- tai useampitavuinen ja päättyy diftongiin. Esim.

tupakoi+da : tupakoi+t : tupakoi+nut
luennoi+da : luennoi+n : luennoi+nut

Tyyppi on produktiivinen; kieleen tulee jatkuvasti lisää tämän tyypin verbejä, esim. budjetoida, estimoida, kritisoida, politikoida, navigoida. (Nykysuomen sanakirjassa tyypin verbejä on 961.)


Verbit näh+dä, teh+dä

Tavalliset verbit näh+dä ja teh+dä ovat erikoisia, koska niissä on -ke-loppuinen vokaalivartalo, jonka k:n tilalla on konsonanttivartalossa -h:

näh+dä	: näe+n : näke+vät : näh+nyt
teh+dä	: tee+n : teke+vät : teh+nyt


Kaksivartaloiset, infinitiivin tunnus -tA, -lA, -nA, -rA

Vokaalivartalon lopussa on -e, konsonanttivartalosta se puuttuu:

nous+ta	   : nouse+n	   : nous+sut
tul+la	   :	tule+t	   :	tul+lut
askarrel+la :	askartele+n :	askarrel+lut
men+nä	   :	mene+e	   :	men+nyt
pur+ra	   :	pure+n	   :	pur+rut

Nykysuomen sanakirjassa tällaisia verbejä on n. 3 700.
 

2.4 Nominien ja verbien ...tyypit <Edellinen 2.4.2 Verbien taivutustyypit 2.5 Taivutus

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001