Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.7.1 Yhdistäminen

Tällä sivulla:
Yleistä | Erityiset yhdyssanamuodot | Yhdyssanojen epäitsenäiset alkuosat | Alisteiset yhdyssanat | Rinnasteiset yhdyssanat | Yhdysverbit

 

Yleistä

Yhdistäminen on >johtamisen ohella toinen sananmuodostuksen keinoista. Yhdyssanan osia nimitetään yhdysosiksi. Yhdysosien keskinäinen suhde on tavallisesti sellainen, että alkuosa määrittää jälkiosaa, esim. kirja+kauppa. Alkuosa (kirja-) on määriteosa ja jälkiosa (-kauppa) perusosa. Kaksiosaisiksi jäsentyvät myös sellaiset monijäseniset yhdyssanat kuin

maaliin|tulo||aika,
yli|oppilas||tutkinto|||lauta|kunta

Yhdysosat voivat olla >perussanoja, esim. kivi+kausi, maa+pallo, >johdoksia, esim. kirjoitus+pöytä, avanto+uinti, yhdyssanoja, esim. rautatie+liikenneverkko, tai näiden yhdistelmiä.

Alkuosa voi olla nominatiivissa tai genetiivissä, esim. rahti+asema, uinti+paikka; pojan+poika, työn+välitys. Yhdyssanojen nominatiivi- ja genetiivialkuisuudessa on jonkin verran horjuntaa, esim.

alue+luovutus  – alueen+luovutus
syöpä+tutkimus – syövän+tutkimus

Alkuosa voi olla myös paikallissijassa tai jossakin muussa sijassa etenkin >teonnimi- ja >tekijännimiloppuisissa yhdyssanoissa. Esim.

maalta+muutto, kaupungissa+kävijä, kädestä+ennustaja
takaa-ajo, ylioppilaaksi+tulo, kaksin+taistelu

(Ks. yhteen ja erikseen kirjoittamista kielenhuollon* kannalta.)


Erityiset yhdyssanamuodot

Muutamilla sanoilla on erityinen yhdyssanamuoto (casus componens), jota käytetään vain yhdyssanan alkuosanana mutta ei milloinkaan itsenäisenä sanana. Tärkeimmät tyypit:

1) -nen-loppuisista sanoista käytetään yhdyssanamuotona s-loppuista <konsonanttivartaloa. Esim.

koululais+kuljetus, munuais+sairaus, vanhenemis+ilmiö
Pylkkäs-vainaja, Suhos-kvartetti

Eräillä muillakin sanoilla on s-loppuinen yhdyssanamuoto. Esim.

herras+mies, pappis+sääty, porvaris+koti, saarnas+tuoli

2) Muutamilla A-loppuisilla sanoilla on o- tai i-loppuinen yhdyssanamuoto, joka esiintyy vain eräissä vanhastaan vakiintuneissa yhdyssanoissa. Esim.

aito+vieri (vrt. aita+juoksu), jalko+pää (vrt. jalka+pöytä)
siko+tauti (vrt. sika), seko+päinen (vrt. seka)
huhti+kuu  (vrt. huhta), lehmi+savu (vrt. lehmä)
sisi+kunta (vrt. sisä)

3) Eräillä numeraaleilla on erityinen yhdyssanamuoto:

kolmi+kulmainen, neli+vuotias, seitsen+kerroksinen 
kymmen+luku

4) Loppu-i voi joskus heittyä alkuosasta:

aikakaus+lehti, pien+viljelijä, suur+juhla, täys+osuma


Yhdyssanojen epäitsenäiset alkuosat

Yhdyssanojen alkuosana voi olla prefiksin eli etuliitteen kaltainen aines, jota ei juuri tavata itsenäisenä ja joka osoittaa sijainti- yms. suhteita tai kieltoa. Tällaisia alkuosia ovat suomessa mm. seuraavat:

epä-  (epäselvä, epäluuloinen), etä- (etäpesäke, etäpääte)
haja- (haja-asutus, hajaääni), liki- (likiarvo, likimain)
oiko- (oikotie, oikosulku)

Eräät >deverbaaliset -mA- ja in-johdokset esiintyvät niin ikään pelkästään yhdyssanojen alkuosina, esim.

asuma-alue, puima+kone, uima+paikka;
asuin+huone, kuolin+hetki, leivin+uuni, olin+paikka

Esimerkiksi puna+tulkku hahmottuu selvästi yhdyssanaksi, vaikka jälkiosaa tulkku ei tunneta erillisenä sanana eikä sillä ole "merkitystä". Sama koskee yhdyssanojen raas+tupa ja van+hurskas alkuosia.


Alisteiset yhdyssanat

Yhdysnominien tavallisimmassa tyypissä alkuosa määrittää jälkiosaa. Tällaisia yhdyssanoja sanotaan alisteisiksi eli determinatiivisiksi. Yleisimpiä yhdyssanoja suomessa ovat yhdyssubstantiivit, joiden molemmat osat ovat substantiiveja, esim. ikkuna+lasi, liesi+tuuletin. Joissakin tapauksissa alkuosana on adjektiivi, esim. harmaa+leppä, kevyt+maito, pikku+serkku.

Yhdysadjektiiveja on huomattavasti vähemmän. Molemmat osat voivat olla adjektiiveja, esim. vaalean+harmaa, tumman+vihreä, tai toisena osana voi olla substantiivi, esim. kivi+kova, peili+kirkas.

Tavallisimpia alisteisten yhdysnominien tyyppejä:

1) SUBSTANTIIVI + SUBSTANTIIVI

a) nominatiivimuotoinen substantiivi + toinen substantiivi

nukka+matto, valo+kuva, Matti-poika
pesu+pöytä, valmistus+laitos, 
pankki+virkailija+perhe

b) genetiivimuotoinen substantiivi + toinen substantiivi

metsän+reuna, paikan+nimi, Topeliuksen+katu
auringon+nousu, puheen+aihe, asunnon+välitys

c) paikallissijainen substantiivi + toinen substantiivi

maahan+hyökkäys, syrjästä+katsoja, 
koroillaan+eläjä

Tähän ryhmään liittyvät läheisesti yhdyssanat, joissa on adverbi + substantiivi: poissa+olo, sisään+tulo, poikki+katu, pois+lähtö.

2) ADJEKTIIVI + SUBSTANTIIVI

a) taipuva adjektiivi + substantiivi

iso+viha     (: isossavihassa)
nuori+emäntä (: nuorenemännän)
pitkä+siima  (: pitkälläsiimalla)
oma+tunto    (: omaantuntoon)

b) taipumaton adjektiivi + substantiivi

kevyt+viili (: kevytviiliin), kylmä+laukku, 
Pohjois-Suomi

3) SUBSTANTIIVI + ADJEKTIIVI

lapsi+rakas, tuli+kuuma, vesi+selvä, viiva+suora

4) ADJEKTIIVI + ADJEKTIIVI

a) nominatiivimuotoinen adjektiivi + toinen adjektiivi

hyvä+tapainen, lyhyt+tukkainen, musta+valkoinen
paljas+jalkainen, tumma+pintainen

Tällaiset yhdyssanat voidaan jäsentää myös sanaliittojen hyvä tapa, lyhyt tukka jne. johdoksiksi.

b) genetiivimuotoinen adjektiivi + toinen adjektiivi

huonon+näköinen, pahan+hajuinen, tumman+punainen

5) PRONOMINI + ADJEKTIIVI

a) nominatiivimuotoinen pronomini+ adjektiivi

minä+keskeinen, joka+öinen, moni+kerroksinen, 
eri+pituinen

b) genetiivimuotoinen pronomini + adjektiivi

monen+laatuinen, sen+hetkinen, saman+näköinen, 
tämän+tyyppinen

6) NUMERAALI+ ADJEKTIIVI

viisi+vuotias, kymmen+kertainen, kolmi+osainen


Rinnasteiset yhdyssanat

Yhdysnominien (yhdyssubstantiivien ja yhdysadjektiivien) tavallisimmassa tyypissä alkuosa määrittää jälkiosaa. Toisessa tyypissä yhdysosat ovat rinnasteiset (kumpikaan ei määritä toista). Tällaisia yhdyssanoja sanotaan kopulatiivisiksi. Niitä on vähemmän kuin determinatiivisia eli alisteisia yhdyssanoja. Esim.

kirjailija-kääntäjä, suomalais-ruotsalais-saksalainen
jompi+kumpi, maa+ilma, edes+takaisin


Yhdysverbit

Yhdysverbejä on suomessa vähän, esim. irti+sanoa, alle+kirjoittaa, yllä+pitää; sala+ojittaa, valo+kuvata. (Ks. kirjasuomen kehitystä*.)

Yhdysverbit ovat kuitenkin jonkin verran lisääntyneet viime aikoina, kun yhdyssubstantiiveista on laajemmin ruvettu >johtamaan verbejä seuraavaan tapaan:

kanta+esitys    -> kanta+esittää
kesto+päällyste -> kesto+päällystää
2.7 Sananmuodostus 2.7.1 Yhdistäminen 2.7.2 Johtaminen

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001