Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

Hakemisto

Tällä sivulla:
Asiahakemisto | Kuvat, kaaviot ja animaatiot |

 

Asiahakemisto

Hakemistoon on aakkostettu kaikki Verkkokieliopin sivujen väliotsikot. Samalla rivillä väliotsikon perässä on kyseisen sivun numero ja pääotsikko. Hakemistossa on 383 kohtaa. Väliotsikot toimivat linkkeinä kyseisille sivuille.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | a | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | y | ä

1. infinitiivi: 2.5.2.2.1 Infinitiivit
1. infinitiivin translatiivi: 3.8.9 Muita ei-finiittisiä rakenteita
1. partisiippi: 2.5.2.2.2 Partisiipit
2. infinitiivi: 2.5.2.2.1 Infinitiivit
2. partisiippi: 2.5.2.2.2 Partisiipit
3. infinitiivi: 2.5.2.2.1 Infinitiivit
3. infinitiivin abessiivi: 3.8.9 Muita ei-finiittisiä rakenteita
4. infinitiivi: 2.5.2.2.1 Infinitiivit
4. infinitiivi: 3.8.9 Muita ei-finiittisiä rakenteita
5. infinitiivi: 2.5.2.2.1 Infinitiivit
5. infinitiivi: 3.8.9 Muita ei-finiittisiä rakenteita
Abessiivi: 2.5.1.2.3 Muut sijat
Ablatiivi: 2.5.1.2.2 Konkreettiset sijat
Adessiivi: 2.5.1.2.2 Konkreettiset sijat

Adjektiivilausekkeet: 3.6.1 Adverbiaalina esiintyvät rakenteet
Adjektiivinen predikatiivi: 3.5.2 Predikatiivin luku
Adjektiivit: 2.3.2 Merkitykseen perustuva sanaluokkajako
Adjektiivit: 2.7.2.2 Nominijohdosten merkitysryhmiä
Adverbilausekkeet: 3.6.1 Adverbiaalina esiintyvät rakenteet
Adverbit: 2.3.2 Merkitykseen perustuva sanaluokkajako
Agenttipartisiippi: 2.5.2.2.2 Partisiipit
Aikaa ilmaisevat johdokset: 2.7.2.4 Partikkelijohdosten merkitysryhmiä
Ajan adverbiaalit: 3.6.3 Adverbiaalien merkitysryhmiä
Akkusatiivi: 2.5.1.2.1 Kieliopilliset sijat
Aktiivin 1. partisiippi: 3.8.9 Muita ei-finiittisiä rakenteita
Akustinen fonetiikka: 1.1.1 Mitä fonetiikka on?
Alisteiset lauseet: 3.6.1 Adverbiaalina esiintyvät rakenteet
Alisteiset yhdyssanat: 2.7.1 Yhdistäminen
Allatiivi: 2.5.1.2.2 Konkreettiset sijat
Alveolaarit: 1.3.2 Artikulaatiopaikka
Appositioadverbiaali: 3.6.4 Predikatiiviadverbiaali
Artikulatorinen fonetiikka: 1.1.1 Mitä fonetiikka on?
Astevaihtelun poikkeukset: 2.2.3 Klusiilien astevaihtelu
Astevaihteluttomat tapausryhmät: 2.2.3 Klusiilien astevaihtelu
Auditiivinen fonetiikka: 1.1.1 Mitä fonetiikka on?
Auditiivinen kvantiteetti: 1.7.1 Kvantiteetti
Avotavut ja umpitavut: 1.8.3 Tavurakenne
Demonstratiivipronominit: 2.5.1.4 Pronominien taivutus
Dentaalit: 1.3.2 Artikulaatiopaikka
Diftongit: 1.8.1 Vokaalien fonotaksi
Distinktiivinen kvantiteetti: 1.7.1 Kvantiteetti
Ei-finiittiset verbirakenteet: 3.6.1 Adverbiaalina esiintyvät rakenteet
Eksistentiaalilause: 3.2 Peruslausetyypit
Elatiivi: 2.5.1.2.2 Konkreettiset sijat
Elatiivimuotoiset attribuutit: 3.7.5 Paikallissija-attribuutti
e-loppuiset vartalot: 2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut
Epämääräiset eli indefiniittiset lukusanat: 2.5.1.5 Numeraalien taivutus
Erisnimen edellä oleva attribuutti: 3.7.3 Appositio- eli substantiiviattribuutti
Erityiset yhdyssanamuodot: 2.7.1 Yhdistäminen
Eräiden lausetyyppien adverbiaalit: 3.6.2 Adverbiaalin asema lauseessa
Eräiden rakenteiden akkusatiiviobjekti: 3.4.2.2 Akkusatiiviobjekti
Eräiden rakenteiden predikatiivit: 3.5.1 Predikatiivin sijat
Essiivi: 2.5.1.2.3 Muut sijat
Finiittimuodot: 3.3.2 Predikaatti
Finiittiset lauseet: 3.8.1 Lausemaisuuden asteista
Foneettinen jakoperuste: 1.3.4 Konsonantti – vokaali
Foneettinen kirjoitus: 1.1.4 Kirjoitus
Fonemaattinen ortografia: 1.1.4 Kirjoitus
Frekventatiiviset ja kontinuatiiviset johdokset: 2.7.2.3 Verbijohdosten merkitysryhmiä
Frikatiivit: 1.3.3 Artikulaatiotapa
Funktionaalinen jakoperuste: 1.3.4 Konsonantti – vokaali
Fysikaalinen kvantiteetti: 1.7.1 Kvantiteetti
Geminaatat: 1.8.2 Konsonanttien fonotaksi
Geneerinen persoona: 2.5.2.1.1 Persoonapäätteet
Geneeriset lauseet: 3.3.4 Subjektittomat lauseet
Genetiivi: 2.5.1.2.1 Kieliopilliset sijat
Genetiiviattribuutin ja pääsanan suhde: 3.7.2 Genetiiviattribuutti
Genetiiviattribuutti vai genetiivialkuinen yhdyssana?: 3.7.2 Genetiiviattribuutti
Genetiiviattribuutti vai nominatiivialkuinen yhdyssana?: 3.7.2 Genetiiviattribuutti
Genetiivisubjekti: 3.3.1 Subjekti
Glottaalit 1.3.2 Artikulaatiopaikka
Habitiiviadverbiaalit: 3.6.3 Adverbiaalien merkitysryhmiä
Heikko aste poikkeuksellisesti avotavun alussa: 2.2.3 Klusiilien astevaihtelu
Hengitys: 1.2 Puheen tuottaminen, ääntöelimet
Hierarkkisuus eli konstituenssi: 3.1.2 Lauseen rakennesuhteet
Illatiivi: 2.5.1.2.2 Konkreettiset sijat
i-loppuiset vartalot: 2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut
Imperatiivi: 2.5.2.1.4 Modukset
Imperfekti: 2.5.2.1.3 Tempukset
Indefiniittipronominit: 2.5.1.4 Pronominien taivutus
Indikatiivi: 2.5.2.1.4 Modukset
Inessiivi: 2.5.1.2.2 Konkreettiset sijat
Infinitiiviattribuutti: 3.7.6 Infinitiivi- ja sivulauseattribuutti
Infinitiivirakenteet: 3.8.1 Lausemaisuuden asteista
Instruktiivi: 2.5.1.2.3 Muut sijat
Interjektiot: 2.3.2 Merkitykseen perustuva sanaluokkajako
Interrogatiivipronominit: 2.5.1.4 Pronominien taivutus
Intransitiivilause: 3.2 Peruslausetyypit
Johdinten produktiivius: 2.7.2.5 Produktiivius ja leksikaalistuminen
Johdokset: 2.7.2.1 Johtamisen peruskäsitteitä
Johtimet: 2.7.2.1 Johtamisen peruskäsitteitä
Järjestys- eli ordinaaliluvut: 2.5.1.5 Numeraalien taivutus
Kaksitavuiset a-loppuiset vartalot: 2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut
Kaksitavuiset ä-loppuiset vartalot: 2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut
Kaksivartaloiset nominit: 2.1.4 Sanavartalot
Kaksivartaloiset te-nominit: 2.2.4 t : s -vaihtelu
Kaksivartaloiset verbit: 2.1.4 Sanavartalot
Kaksivartaloiset, infinitiivin tunnus -A: 2.4.2 Verbien taivutustyypit
Kaksivartaloiset, infinitiivin tunnus -tA, -lA, -nA, -rA: 2.4.2 Verbien taivutustyypit
Kansainvälinen foneettinen aakkosto IPA: 1.10 Foneettiset kirjoitusjärjestelmät
Kantasanat: 2.7.2.1 Johtamisen peruskäsitteitä
Kausatiiviset ja faktiiviset johdokset: 2.7.2.3 Verbijohdosten merkitysryhmiä
Kielten konsonanttisysteemit: 1.4 Kielten foneemisysteemeistä
Kielten vokaalisysteemit: 1.4 Kielten foneemisysteemeistä
Kieltomuodot: 2.5.2.1.5 Kieltotaivutus
Kieltopartisiippi: 2.5.2.2.2 Partisiipit
Kieltosana hallitsevan verbin yhteydessä: 3.8.2.3 Kielto referatiivisessa lauseenvastikkeessa
Kieltoverbi: 2.5.2.1.5 Kieltotaivutus
Kiteytyneet verbiliitot: 3.3.2 Predikaatti
Klusiilit: 1.3.3 Artikulaatiotapa
Kokijalause: 3.2 Peruslausetyypit
Kolmi- ja useampitavuiset A-nominivartalot: 2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut
Kolmi- ja useampitavuiset A-verbivartalot: 2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut
Komitatiivi: 2.5.1.2.3 Muut sijat
Kommenttiadverbiaalit: 3.6.2 Adverbiaalin asema lauseessa
Komparatiivi: 2.6 Komparaatio eli vertailu
Komparatiiviin liittyviä ilmauksia: 3.6.5 Objektinsijaiset määrän adverbiaalit
Konditionaali: 2.5.2.1.4 Modukset
Kongruenssisuhteet lukusanan edellä: 3.7.1 Adjektiiviattribuutti
Kongruoimattomat rakenteet: 3.7.1 Adjektiiviattribuutti
Konjunktiot: 2.3.2 Merkitykseen perustuva sanaluokkajako
Konnektiivit: 3.6.2 Adverbiaalin asema lauseessa
Konsonanttivartalo: 2.1.4 Sanavartalot
Konsonanttivartaloiden yleisyys: 2.1.4 Sanavartalot
Konsonanttiyhtymät: 1.8.2 Konsonanttien fonotaksi
Kurkunpää: 1.2 Puheen tuottaminen, ääntöelimet
Kvalitatiivinen astevaihtelu: 2.2.3 Klusiilien astevaihtelu
Kvantitatiivinen astevaihtelu: 2.2.3 Klusiilien astevaihtelu
Labiaalit: 1.3.2 Artikulaatiopaikka
Laryngaalinen spirantti h: 1.5.3 Frikatiivit s, h, (f, š)
Lateraali l: 1.5.4 Likvidat l, r
Lateraalit: 1.3.3 Artikulaatiotapa
Lause: 3.1.1 Kielen yksiköt
Lause ilmaisee sää-, ruumiin- tai tunnetilaa: 3.3.4 Subjektittomat lauseet
Lauseen kielteisyys: 3.4.2.1 Partitiiviobjekti
Lauseenvastike passiivinen tai eksistentiaalinen: 3.8.2.2 Referatiivinen lauseenvastike subjektina
Lauseenvastikkeen objekti: 3.8.2.1 Referatiivinen lauseenvastike objektina
Lauseenvastikkeen objekti: 3.8.3 Temporaalinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen objekti: 3.8.8 Permissiivinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen objekti ja predikatiivi: 3.8.4 Finaalinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen predikaatti: 3.8.2.1 Referatiivinen lauseenvastike objektina
Lauseenvastikkeen predikaatti: 3.8.2.2 Referatiivinen lauseenvastike subjektina
Lauseenvastikkeen predikaatti: 3.8.3 Temporaalinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen predikaatti: 3.8.4 Finaalinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen predikaatti: 3.8.5 Kvantum-lauseenvastike
Lauseenvastikkeen predikaatti: 3.8.6 Modaalinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen predikaatti: 3.8.7 Status-lauseenvastike
Lauseenvastikkeen predikaatti: 3.8.8 Permissiivinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen predikatiivi: 3.8.2.1 Referatiivinen lauseenvastike objektina
Lauseenvastikkeen predikatiivi: 3.8.3 Temporaalinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen predikatiivi: 3.8.8 Permissiivinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen subjekti: 3.8.2.1 Referatiivinen lauseenvastike objektina
Lauseenvastikkeen subjekti: 3.8.2.2 Referatiivinen lauseenvastike subjektina
Lauseenvastikkeen subjekti: 3.8.3 Temporaalinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen subjekti: 3.8.4 Finaalinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen subjekti: 3.8.5 Kvantum-lauseenvastike
Lauseenvastikkeen subjekti: 3.8.6 Modaalinen lauseenvastike
Lauseenvastikkeen subjekti: 3.8.7 Status-lauseenvastike
Lauseenvastikkeen subjekti: 3.8.8 Permissiivinen lauseenvastike
Lauseessa useita subjekteja: 3.3.3 Subjektin ja predikaatin kongruenssi
Lauseintonaatio: 1.7.3 Intonaatio
Lauseke: 3.1.1 Kielen yksiköt
Lausepaino: 1.7.2 Paino
Laveat vokaalit i, e, a, ä: 1.6.1 Pyöreät ja laveat vokaalit
Leksikaalistuminen: 2.7.2.5 Produktiivius ja leksikaalistuminen
Liittoimperfekti: 2.5.2.1.3 Tempukset
Liittopreesens: 2.5.2.1.3 Tempukset
Lokatiiviadverbiaalit: 3.6.3 Adverbiaalien merkitysryhmiä
Loppukahdennuksen historiaa: 1.9.1 Loppukahdennus
Loppukahdennuksen säännöt: 1.9.1 Loppukahdennus
Lukusana ja siihen liittyvä substantiivi: 3.7.4 Partitiivi- ja elatiiviattribuutti
Lukusanojen akkusatiivi: 3.4.2.2 Akkusatiiviobjekti
Lyhempi tunnus -tA : -dA, -lA, -nA, -rA, -A: 2.5.2.1.2 Passiivin tunnukset
Lyhyet ja pitkät tavut: 1.8.3 Tavurakenne
Momentaaniset johdokset: 2.7.2.3 Verbijohdosten merkitysryhmiä
Monikon 1. ja 2. genetiivin vaihtelusta: 2.5.1.2.1 Kieliopilliset sijat
Monikon akkusatiivi: 3.4.2.2 Akkusatiiviobjekti
Monikon genetiivin ja partitiivin päätteiden rinnakkaisuus: 2.5.1.2.1 Kieliopilliset sijat
Monikon genetiivin muodostus: 2.5.1.2.1 Kieliopilliset sijat
Monikon i-tunnus: 2.5.1.1 Luku
Monikon j-tunnus: 2.5.1.1 Luku
Monikon t-tunnus: 2.5.1.1 Luku
Morfeemi: 2.1.1 Mitä morfologia on?
Morfeemien järjestys: 2.1.3 Morfotaksi
Morfeemityyppien yleisyys: 2.1.3 Morfotaksi
Morfofonologiset vaihtelut: 2.1.1 Mitä morfologia on?
Muita fonetiikan tutkimusalueita: 1.1.1 Mitä fonetiikka on?
Muotoryhmien välinen monitulkintaisuus: 2.8 Morfologinen monitulkintaisuus
Muotoryhmiä, joihin kuuluu loppukahdennus: 1.9.1 Loppukahdennus
Muotoryhmän sisäinen monitulkintaisuus: 2.8 Morfologinen monitulkintaisuus
Murtoluvut: 2.5.1.5 Numeraalien taivutus
Määrämuotoon kiteytyneitä ilmauksia: 3.6.5 Objektinsijaiset määrän adverbiaalit
Määrän ilmaiseminen: 3.4.2.1 Partitiiviobjekti
Määrää ilmaisevat johdokset: 2.7.2.4 Partikkelijohdosten merkitysryhmiä
Nasaaliassimilaatio: 1.9.2 Assimilaatio
Nasaalit: 1.3.3 Artikulaatiotapa
Nominaalistumat: 3.8.1 Lausemaisuuden asteista
Nominatiivi: 2.5.1.2.1 Kieliopilliset sijat
Nominatiivin lopussa -e: 2.4.1 Nominien taivutustyypit
Nominatiivin lopussa -i: 2.4.1 Nominien taivutustyypit
Nominatiivin lopussa konsonantti: 2.4.1 Nominien taivutustyypit
Nominatiivin lopussa -O, -U, -A: 2.4.1 Nominien taivutustyypit
Nominatiivipredikatiivi: 3.5.1 Predikatiivin sijat
Nominatiivisubjekti: 3.3.1 Subjekti
Nominilausekkeet: 3.6.1 Adverbiaalina esiintyvät rakenteet
Nominisubjektin sijat: 3.3.1 Subjekti
Nominit: 2.3.1 Taipumiseen perustuva sanaluokkajako
nte-vartaloiset järjestysluvut ja perusluku tuhat: 2.2.4 t : s -vaihtelu
Numeraalit – substantiivit: 2.3.3 Sanaluokkien keskinäisistä suhteista
Numeraalit: 2.3.2 Merkitykseen perustuva sanaluokkajako
Numeraalit: 2.7.2.2 Nominijohdosten merkitysryhmiä
Objektina infinitiivirakenne: 3.4.1 Objektina esiintyvät rakenteet
Objektina nominilauseke: 3.4.1 Objektina esiintyvät rakenteet
Objektina partisiippirakenne: 3.4.1 Objektina esiintyvät rakenteet
Objektina sivulause: 3.4.1 Objektina esiintyvät rakenteet
Obstruentit: 1.3.3 Artikulaatiotapa
Olla-apuverbi liittotempuksissa: 2.5.2.1.3 Tempukset
Omistuslause: 3.2 Peruslausetyypit
Omistusliitteiden esiintyminen: 2.5.1.3 Omistusliitteinen taivutus
Omistusliitteisen taivutuksen erikoispiirteitä: 2.5.1.3 Omistusliitteinen taivutus
Ortografia eli oikeinkirjoitus: 1.1.4 Kirjoitus
Paikallissija- ja lokaalirakenneattribuutit: 3.7.5 Paikallissija-attribuutti
Paikkaa ja sijaintia ilmaisevat johdokset: 2.7.2.4 Partikkelijohdosten merkitysryhmiä
Palataalit: 1.3.2 Artikulaatiopaikka
Paradigma: 2.1.1 Mitä morfologia on?
Paradigmansisäinen monitulkintaisuus: 2.8 Morfologinen monitulkintaisuus
Partikkelit: 2.3.1 Taipumiseen perustuva sanaluokkajako
Partisiippi-ilmaukset: 3.8.1 Lausemaisuuden asteista
Partitiivi: 2.5.1.2.1 Kieliopilliset sijat
Partitiivipredikatiivi: 3.5.1 Predikatiivin sijat
Partitiivisubjekti: 3.3.1 Subjekti
Passiivilauseet: 3.3.4 Subjektittomat lauseet
Passiivin 1. partisiippi: 3.8.9 Muita ei-finiittisiä rakenteita
Passiivin 2. partisiippi: 3.8.9 Muita ei-finiittisiä rakenteita
Passiivin persoona: 2.5.2.1.1 Persoonapäätteet
Perfekti: 2.5.2.1.3 Tempukset
Persoonakongruenssi: 2.5.2.1.1 Persoonapäätteet
Persoonapronominien akkusatiivi: 3.4.2.2 Akkusatiiviobjekti
Persoonapronominit – verbien persoonapäätteet: 2.3.3 Sanaluokkien keskinäisistä suhteista
Persoonapronominit: 2.5.1.4 Pronominien taivutus
Persoonapäätteiden esiintyminen: 2.5.2.1.1 Persoonapäätteet
Perus- eli kardinaaliluvut: 2.5.1.5 Numeraalien taivutus
Perusmuodot: 2.1.1 Mitä morfologia on?
Peräkkäisten adjektiivien järjestys: 3.7.1 Adjektiiviattribuutti
Peräkkäisyys eli lineaarisuus: 3.1.2 Lauseen rakennesuhteet
Pitempi tunnus -ttA : -tA: 2.5.2.1.2 Passiivin tunnukset
Pitkään vokaaliin päättyvät vartalot: 2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut
Pluskvamperfekti: 2.5.2.1.3 Tempukset
Post- ja prepositiot: 2.3.2 Merkitykseen perustuva sanaluokkajako
Potentiaali: 2.5.2.1.4 Modukset
Pre- ja postpositiolausekkeet: 3.6.1 Adverbiaalina esiintyvät rakenteet
Predikatiiviadverbiaalin luku: 3.6.4 Predikatiiviadverbiaali
Predikatiiviadverbiaalin sijat: 3.6.4 Predikatiiviadverbiaali
Predikatiivilause: 3.2 Peruslausetyypit
Preesens: 2.5.2.1.3 Tempukset
Produktiivius: 2.7.2.6 Johtamisen ja taivutuksen eroista
Pronominit: 2.3.2 Merkitykseen perustuva sanaluokkajako
Puhekieli: 1.1.3 Yleiskieli ja puhekieli
Puhutun kielen vaihtelu: 1.1.3 Yleiskieli ja puhekieli
Puolisuppeat vokaalit e, ö, o: 1.6.3 Suppeat, puolisuppeat ja väljät vokaalit
Puolivokaalit: 1.3.3 Artikulaatiotapa
Puolivokaalit: 1.3.4 Konsonantti – vokaali
Pyöreät vokaalit o, ö, u, y: 1.6.1 Pyöreät ja laveat vokaalit
Päätteellinen akkusatiivi: 3.4.2.2 Akkusatiiviobjekti
Päätteetön akkusatiivi: 3.4.2.2 Akkusatiiviobjekti
Rajoittavat ja selittävät attribuutit: 3.7.1 Adjektiiviattribuutti
Refleksiivipronomini: 2.5.1.4 Pronominien taivutus
Refleksiiviset, passiiviset ja translatiiviset johdokset: 2.7.2.3 Verbijohdosten merkitysryhmiä
Relatiivipronominit: 2.5.1.4 Pronominien taivutus
Resiprookkipronomini: 2.5.1.4 Pronominien taivutus
Resonantit: 1.3.3 Artikulaatiotapa
Riippuvuus eli dependenssi: 3.1.2 Lauseen rakennesuhteet
Rinnasteiset yhdyssanat: 2.7.1 Yhdistäminen
Rinnasteisilla lauseilla yhteinen subjekti: 3.3.4 Subjektittomat lauseet
Sana: 2.1.1 Mitä morfologia on?
Sanaintonaatio eli tooni: 1.7.3 Intonaatio
Sananalkuiset konsonantit: 1.8.2 Konsonanttien fonotaksi
Sanapaino: 1.7.2 Paino
Semanttiset roolit: 3.1.3 Semanttiset ja syntaktiset roolit
Sensiiviset johdokset: 2.7.2.3 Verbijohdosten merkitysryhmiä
Sidonnaiset morfeemit: 2.1.2 Morfeemityypit
Sivulauseattribuutti: 3.7.6 Infinitiivi- ja sivulauseattribuutti
Soinnillinen dentaalinasaali n: 1.5.2 Nasaalit
m, n,
h
Soinnillinen dentilabiaalinen puolivokaali v: 1.5.5 Puolivokaalit v, j
Soinnillinen labiaalinasaali m: 1.5.2 Nasaalit
m, n,
h
Soinnillinen mediaklusiili d: 1.5.1 Klusiilit p, t, k, d, (b, g)
Soinnillinen palataalinasaali
h:1.5.2 Nasaalit m, n, h

Soinnillinen prepalataalinen puolivokaali j: 1.5.5 Puolivokaalit v, j
Soinnilliset mediaklusiilit b, g: 1.5.1 Klusiilit p, t, k, d, (b, g)
Soinniton alveolaarinen sibilantti s: 1.5.3 Frikatiivit s, h, (f, š)
Soinniton dentilabiaalinen spirantti f: 1.5.3 Frikatiivit s, h, (f, š)
Soinnittomat tenuisklusiilit p, t, k: 1.5.1 Klusiilit p, t, k, d, (b, g)
Sonanttiset konsonantit: 1.3.4 Konsonantti – vokaali
Subjekti monikossa – predikaatti yksikössä: 3.3.3 Subjektin ja predikaatin kongruenssi
Subjekti yhdistyneenä predikaattiin: 3.3.4 Subjektittomat lauseet
Subjektina infinitiivirakenne: 3.3.1 Subjekti
Subjektina numeraali: 3.3.3 Subjektin ja predikaatin kongruenssi
Subjektina partisiippirakenne: 3.3.1 Subjekti
Subjektina sivulause: 3.3.1 Subjekti
Substantiivin jäljessä oleva taipumaton attribuutti: 3.7.3 Appositio- eli substantiiviattribuutti
Substantiivin jäljessä oleva taipuva attribuutti: 3.7.3 Appositio- eli substantiiviattribuutti
Substantiivinen predikatiivi: 3.5.2 Predikatiivin luku
Substantiivit – adjektiivit: 2.3.3 Sanaluokkien keskinäisistä suhteista
Substantiivit: 2.3.2 Merkitykseen perustuva sanaluokkajako
Substantiivit: 2.7.2.2 Nominijohdosten merkitysryhmiä
Suomalais-ugrilainen tarkekirjoitus SUT: 1.10 Foneettiset kirjoitusjärjestelmät
Suomen kuntien nimien paikallissijamuodot: 2.5.1.2.2 Konkreettiset sijat
Suomen ortografia: 1.1.4 Kirjoitus
Suomen tavutuksen säännöt: 1.8.3 Tavurakenne
Superlatiivi: 2.6 Komparaatio eli vertailu
Supistumaverbit: 2.2.4 t : s –vaihtelu
Suppeat vokaalit i, y, u: 1.6.3 Suppeat, puolisuppeat ja väljät vokaalit
Suurten lukujen taivuttaminen: 2.5.1.5 Numeraalien taivutus
Švaa-vokaali: 1.8.1 Vokaalien fonotaksi
Syntaktiset roolit: 3.1.3 Semanttiset ja syntaktiset roolit
Taipumattomat adjektiivit: 3.7.1 Adjektiiviattribuutti
Tapaa ilmaisevat johdokset: 2.7.2.4 Partikkelijohdosten merkitysryhmiä
Tarkkeet: 1.10 Foneettiset kirjoitusjärjestelmät
tA-vartaloiset verbit, joissa A katoaa suffiksin i:n edeltä: 2.2.4 t : s -vaihtelu
Tavutyypit: 1.8.3 Tavurakenne
Tilalause: 3.2 Peruslausetyypit
Toiminnan tuloksellisuus: 3.4.2.1 Partitiiviobjekti
Totaalinen ja partiaalinen assimilaatio: 1.9.2 Assimilaatio
Transitiivilause: 3.2 Peruslausetyypit
Translatiivi: 2.5.1.2.3 Muut sijat
Tremulantit: 1.3.3 Artikulaatiotapa
Tremulantti r: 1.5.4 Likvidat l, r
Tulkintavaihtoehtona yhdyssana: 2.8 Morfologinen monitulkintaisuus
Tuloslause: 3.2 Peruslausetyypit
Tyypin produktiivisuus: 3.8.6 Modaalinen lauseenvastike
Tyyppi, josta puuttuu predikaatti: 3.8.7 Status-lauseenvastike
Tyyppiä muistuttavia tavan adverbiaaleja: 3.8.6 Modaalinen lauseenvastike
uo, yö, ie -loppuiset vartalot: 2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut
Useita äänteitä – yksi kirjain: 1.1.4 Kirjoitus
Ute-vartaloiset ominaisuudennimet: 2.2.4 t : s -vaihtelu
Uvulaarit: 1.3.2 Artikulaatiopaikka
Vahva aste poikkeuksellisesti umpitavun alussa: 2.2.3 Klusiilien astevaihtelu
Vaihtelu A : e kaksitavuisten adjektiivien komparatiivissa: 2.2.2 Muut vokaalivaihtelut
Vaihtelu A : e passiivin tunnuksen edellä: 2.2.2 Muut vokaalivaihtelut
Vaihtelu A : i komparatiivivartalossa: 2.2.2 Muut vokaalivaihtelut
Vaihtelu A, e : Ø kaksivartaloisissa sanoissa: 2.2.2 Muut vokaalivaihtelut
Vaihtelu e : i nomineissa: 2.2.2 Muut vokaalivaihtelut
Vaihtelu e : i toisessa infinitiivissä: 2.2.2 Muut vokaalivaihtelut
Vaihtelu e : i verbivartalossa j:n edellä: 2.2.2 Muut vokaalivaihtelut
Vaihtelu ht : h: 2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut
Vaihtelu jäännöslopuke : Ø : t: 2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut
Vaihtelu ks : s, ps : s: 2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut
Vaihtelu m : n: 2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut
Vaihtelu mp (: mm) : n: 2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut
Vaihtelu n : t: 2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut
Vaihtelu nt (: nn) : t: 2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut
Vaihtelu s : Ø, h: 2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut
Vaihtelu t : Ø : n: 2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut
Vaihtelu ts : s, ts : t (: n): 2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut
Vaikutus sanaluokkaan: 2.7.2.6 Johtamisen ja taivutuksen eroista
Vapaat morfeemit: 2.1.2 Morfeemityypit
Vartalot, joissa vaihtelua ei ole: 2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut
Velaarit: 1.3.2 Artikulaatiopaikka
Verbiketjut: 3.3.2 Predikaatti
Verbin valenssiadverbiaalit: 3.6.2 Adverbiaalin asema lauseessa
Verbit – nominit: 2.3.3 Sanaluokkien keskinäisistä suhteista
Verbit: 2.3.1 Taipumiseen perustuva sanaluokkajako
Verbit näh+dä, teh+dä: 2.4.2 Verbien taivutustyypit
Virke: 3.1.1 Kielen yksiköt
Vokaalien artikulaatiotapa: 1.3.4 Konsonantti – vokaali
Vokaaliharmonia: 1.9.2 Assimilaatio
Vokaalisointu: 1.8.1 Vokaalien fonotaksi
Vokaalit: 1.3.3 Artikulaatiotapa
Vokaalivartalo: 2.1.4 Sanavartalot
Vokaaliyhtymät: 1.8.1 Vokaalien fonotaksi
Väljät vokaalit ä, a: 1.6.3 Suppeat, puolisuppeat ja väljät vokaalit
Yhdyssanojen epäitsenäiset alkuosat: 2.7.1 Yhdistäminen
Yhdysverbit: 2.7.1 Yhdistäminen
Yksi äänne – useita kirjaimia: 1.1.4 Kirjoitus
Yksipersoonaiset verbit: 2.5.2.1.1 Persoonapäätteet
Yksivartaloiset, infinitiivin tunnus -A: 2.4.2 Verbien taivutustyypit
Yksivartaloiset, infinitiivin tunnus -dA: 2.4.2 Verbien taivutustyypit
Yleiskieli: 1.1.3 Yleiskieli ja puhekieli
Äänneympäristön vaikutus äänteeseen – allofonit: 1.1.2 Mitä fonologia on?
Äänteet merkityksiä erottamassa – foneemit: 1.1.2 Mitä fonologia on?
Äänteiden vapaa vaihtelu: 1.1.2 Mitä fonologia on?
Ääntöväylät: 1.2 Puheen tuottaminen, ääntöelimet


Kuvat kaaviot ja animaatiot

Mene sivuille:
Äänneopin kuvat, kaaviot ja animaatiot
Muoto-opin kuvat ja kaaviot
Lauseopin kuvat ja kaaviot

Sisällys Asiahakemisto 2 Äänneoppi eli fonologia

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001