Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.5.2.1.3 Tempukset

Tällä sivulla:
Yleistä | Preesens | Imperfekti | Olla-apuverbi liittotempuksissa | Perfekti | Pluskvamperfekti | Liittopreesens | Liittoimperfekti

 

Yleistä

Tempukset eli aikamuodot ilmaisevat tekemisen ajan puhujan kannalta. Periaatteessa voidaan erottaa kolme aikaa: nykyinen, mennyt ja tuleva. Suomessa on vanhastaan ollut omat tempukset nykyiselle ja menneelle mutta ei tulevalle ajalle. Muodon kannalta suomessa on kaksi yksinäistempusta – preesens ja imperfekti – sekä kaksi liittotempusta – perfekti ja pluskvamperfekti (lisäksi ns. liittopreesens ja liittoimperfekti). (Ks. kirjasuomen kehitystä*.)


Kuva 1. Suomen tempukset

Aikamuotojen suhdetta aikaulottuvuuteen voidaan havainnollistaa puhe-, viittaus- ja tapahtumahetken käsitteillä. Viittaushetkellä tarkoitetaan jotakin muuta aikasuoran hetkeä kuin puhehetkeä, josta käsin puhuja voi tarkastella lauseen ilmaisemaa tapahtumahetkeä. Preesens ja perfekti voidaan kuvata puhehetken ja tapahtumahetken suhteiden avulla. Viittaushetken käsitettä tarvitaan kuvattaessa imperfektiä ja pluskvamperfektiä. (Hakulinen – Karlsson 1979*.)


Preesens

Nykykielessä preesensillä ei ole tunnusta. Persoonapäätteet liitetään suoraan verbin sana- tai >modusvartaloon. Esim. tule+n, laula+isi+mme, ehti+ne+vät, men+kö+ön.


Kuva 2. Preesensiä havainnollistavia aikasuoria

Perusmerkityksessään preesens ilmaisee puhumishetkellä parhaillaan jatkuvaa toimintaa. Sitä käytetään myös puhuttaessa aina tai usein tapahtuvasta toiminnasta sekä tulevasta tekemisestä.

Itse asiassa preesens ilmaisee hyvin harvoin tarkkaa nykyhetkeä. Tempusjärjestelmän tunnusmerkittömänä jäsenenä sillä on hyvin väljä semanttinen liikkuma-ala menemättömässä ajassa.

Pertti lukee sanomalehteä.   (parhaillaan)
Opettaja käyttää silmälaseja. (tavallisesti)
Tytöt lähtevät Lontooseen.   (tulevaisuudessa)
Aurinko laskee länteen.    (aina)

Preesensin tunnusmerkittömyydestä ja semanttisesta väljyydestä johtuu, että juuri sitä käytetään geneerisissä eli lajia koskevissa lauseissa, jotka pätevät aikaan katsomatta. Esim.

Valas kuuluu nisäkkäisiin.
Varis istuu mielellään aidalla.
Ihminen on ihmiselle susi.


Imperfekti

Imperfektin tunnus on i. Se liittyy aina vokaalivartaloon. Imperfektiä käytetään vain indikatiivissa. Muiden modusten – potentiaalin, konditionaalin ja imperatiivin – tunnukset eivät voi esiintyä yhdessä imperfektin tunnuksen kanssa.


Kuva 3. Imperfektiä havainnollistava aikasuora

Imperfekti ilmaisee menneen hetken aikaista tapahtumista. Esim. juoks+i+n, lens+i+mme, autto+i+vat, aukaist+i+in, kumarrett+i+in.

Imperfektin ja perfektin perusero on se, että imperfektissä viittaushetki on menneisyydessä ja perfektissä viittaushetkenä on nykyhetki. Imperfektin ja perfektin vastakohdan perusteella on tulkittavissa, että seuraavista esimerkeistä jälkimmäisessä puheena oleva näyttely on vielä nähtävissä (Hakulinen – Karlsson 1979*):

Nä+i+t+kö Frans Toikan näyttelyn?
Oletko nähnyt Frans Toikan näyttelyn?

(Ks. imperfektin käyttöä kohteliaisuuskoodissa*.)

Imperfekti on pääasiallisesti kertomisen ja raportoinnin tempus. Viittaushetki, johon imperfekti kytkeytyy, ilmaistaan joko lausetta edeltävässä tekstissä tai samassa lauseessa olevalla >ajan adverbiaalilla (Hakulinen – Karlsson 1979*). Esim.

Eräänä iltana mies tul+i vastaani lehmuskujalla.
Indigirka-joen varrella mitatt+i+in helmikuussa –74 °C.

Imperfektin i:n edellä tapahtuu verbivartalon lopussa monia <vokaalivaihteluja. Esim.

anna+n  : anno+i+n
otta+vat : ott+i+vat
saa    : sa+i
juo    : jo+i

Äännevaihteluihin kuuluu myös seuraavanlainen <t:n ja s:nvaihtelu: tietä+ä : ties+i, huuta+a : huus+i, lentä+ä : lens+i.

Myös supistumaverbeissä* on s imperfektin i:n edellä:

huomaa+n : huomas+i+n
hyppää+n : hyppäs+i+n
halua+n  : halus+i+n
putoa+n  : putos+i+n

(Nykysuomen kannalta imperfektin tunnuksena voisi pitää näissä tapauksissa si-osaa: huoma+si+n, hyppä+si+n. Turun seudun murteissa* si on levinnyt alkuperäisten rajojensa ulkopuolellekin: nukku+s(i) 'nukkui', sano+s(i) 'sanoi'.)


Olla-apuverbi liittotempuksissa

Liittotempukset muodostetaan olla-apuverbin preesensistä tai imperfektistä ja pääverbin partisiipista. Olla-verbin indikatiivin preesensin persoonamuodot ovat seuraavat:

        YKSIKKÖ    MONIKKO
1. PERSOONA   olen	    olemme
2. PERSOONA	olet	    olette
3. PERSOONA	on	    ovat
PASSIIVI        ollaan

Olla-verbin <vokaalivartalo on ole- ja <konsonanttivartalo ol- (esim. ol+koon) paitsi 3. persoonassa (on, ovat).

Olla-verbin potentiaali muodostetaan lie-vartalosta, esim. liene+n, liene+mme. Säännölliset potentiaalimuodot olisivat *ollen, *ollet, *ollee jne., mutta niitä ei käytetä yleiskielessä. Passiivin potentiaalin preesens muodostetaan kuitenkin säännöllisesti ol-vartalosta: ol+ta+neen.


Perfekti

Perfekti muodostuu olla-apuverbin preesensistä ja pääverbin >2. partisiipista, jonka luku määräytyy subjektin mukaan. Perfektiä käytetään kaikissa moduksissa; modustunnukset liittyvät olla-verbiin. >Imperatiivin perfekti on harvinainen.


Kuva 4. Perfektiä havainnollistavia aikasuoria

Perfekti ilmaisee nykyhetkeä varhaisempaa tekemistä. Esim. ole+n luke+nut, ol+isi+mme laula+neet, lie+ne+e näh+ty, ol+koot näh+neet, ol+koon sano+ttu.

Perfekti ei viittaa mihinkään kiinteään ajankohtaan kuten imperfekti, vaan ilmaisee yleensä nykyhetkeä varhempaa tekemistä, jolla on nykyhetken kannalta jollain tavalla merkitystä. Myös nykyhetkeen saakka kestänyt ja yhä jatkuva tekeminen ilmaistaan perfektillä, esim.

Ole+n tunte+nut hänet vuodesta 1988.

Perfekti voi ilmaista myös toimintaa, joka on tapahtunut ennen ajateltua tulevaa ajankohtaa, esim.

Kun ole+n syö+nyt, lähden kävelylle.


Pluskvamperfekti

Pluskvamperfekti muodostuu olla-apuverbin imperfektistä ja pääverbin 2. partisiipista (vrt. perfektin muodostukseen). Sitä käytetään vain indikatiivissa; muut modukset eivät tule kysymykseen, koska olla-verbi on imperfektissä. Esim. ol+i+n kirjoitta+nut, ol+i+vat tul+leet, ol+i lakais+tu.


Kuva 4. Pluskvamperfektiä havainnollistava aikasuora

Pluskvamperfekti ilmaisee toiseen tekemiseen verrattuna varhaisempaa menneen ajan tekemistä.

Kuten kaaviosta näkyy, pluskvamperfektissä puhe-, viittaus- ja tapahtumahetki ovat kukin eri kohdassa aikasuoraa. Viittaushetki, jota edeltävää aikaa pluskvamperfektimuotoinen verbi ilmaisee, voidaan ilmoittaa samassa lauseessa kuin itse tempusmuotokin taikka lauseen ulkopuolella (Hakulinen – Karlsson 1979*).

Pluskvamperfekti on siten samalla tavalla tekstuaalisesti sidonnainen kuten imperfektikin on.

Joskus pluskvamperfekti ilmaisee, että sanoma on referaattia* ja perustuu muilta saatuun tietoon. Esim.

Isoisä ol+i näh+nyt riihessä aaveen.
('Isoisä kertoi nähneensä, kerrotaan että isoisä oli nähnyt')

Tekstissä pluskvamperfekti on tempusmuodoista vähiten käytetty.

Liittotempuksina tunnetaan perfektin ja pluskvamperfektin lisäksi vielä ns. liittopreesens ja liittoimperfekti.


Liittopreesens

Liittopreesens ilmaisee tulevaa tekemistä. Se koostuu olla-verbin preesensistä ja pääverbin aktiivin >1. partisiipista. Liittopreesensin käyttö rajoittuu normaalisti indikatiiviin ja yksikköön, esim. on tekevä (tuskin sanottaisiin: ovat tekevät).


Kuva 4. Liittopreesensiä havainnollistava aikasuora

Liittopreesens antaa sanonnalle yleensä juhlallisen sävyn, esim. Ole+n jatka+va edeltäjieni työtä.

Samassa merkityksessä kuin liittopreesensiä käytetään myös tulen tekemään -rakennetta, johon ei liity erityistä juhlallisuuden leimaa.

Tulevasta ajasta puhuttaessa suomessa yleensä riittää, kun käytetään pelkkää yksinkertaista preesensiä.


Liittoimperfekti

Liittoimperfekti ilmaisee mennyttä hetkeä myöhempää tekemistä, joka tapahtuu menneessä ajassa. Se koostuu olla-verbin imperfektistä ja pääverbin aktiivin 1. partisiipista: ol+i teke+vä.


Liittoimperfekti on nykykielessä tavallisempi kuin liittopreesens. Esim.

Matka ol+i ole+va hänen viimeisensä.
Kainuun pojasta ol+i tule+va maan valtias.
2.5.2.1 Finiittimuodot <Edellinen 2.5.2.1.3 Tempukset Seuraava> 2.5.2.2 Nominaalimuodot

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001